View In English View In English
plastic leverancier, plastic folie, plastic staven, plastic buizen, plexiglas, op te slaan Contacteer ons Contacteer ons Locaties Locaties Over Ons Over Ons Zending volgen Zending volgen Registreer Registreer Log in Log in Winkelwagen Winkelwagen (0)
 
 • De leider in kunststofplaten, stangen, buizen, profielen en componenten
 • Vraag een offerte aan

Algemene voorwaarden voor verkooporders

Algemene verkoopvoorwaarden van Professional Plastics (Rev. 8.29.18)
 1. Definities van verkopers en kopers : in deze algemene verkoopvoorwaarden (de 'voorwaarden') wordt professionele kunststoffen 'verkoper' genoemd. De partij waaraan de offerte, de verkooporder, de pakbon, de ontvangstbevestiging of de factuur van de verkoper is geadresseerd, wordt 'koper' genoemd. Verkoper en koper worden gezamenlijk de 'partijen' genoemd en worden individueel verwezen naar een 'partij'.

 2. Oprichting : De Voorwaarden worden door verwijzing opgenomen in alle offertes van de Verkoper, verkooporders, orderbevestigingen, pakbonnen, e-mailberichten, facturen en verkopen aan de Koper.

 3. citaten; Inkooporders; Bevestiging / bevestiging van bestellingen : schriftelijke offertes van de verkoper verlopen automatisch 30 dagen na de datum, tenzij anders vermeld in de offerte. Een mondelinge offerte vervalt op de dag dat het werd gemaakt. Alle offertes zijn onderworpen aan de Voorwaarden. De inkooporder van de koper is alleen voor informatiedoeleinden. De orderbevestiging / bevestiging van de verkoper bevestigt alleen dat de verkoper de inkooporder van de koper voor het product heeft ontvangen en aanvaardt geen acceptatie van de algemene voorwaarden van de koper.

 4. Volledige overeenkomst; Amendement; Verklaring van afstand : de prijsopgave van de Verkoper, de verkooporder, de orderbevestiging, pakbonnen, e-mail, communicatie, factuur en de Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de verkoop van de producten van de Verkoper aan de Koper (de "Overeenkomst") en vervangen alle andere verklaringen, voorwaarden, voorwaarden, overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijke verkoop. Alle voorwaarden, voorwaarden of andere bepalingen in een verzoek om een ​​offerte, bestelling, e-mail of andere communicatie van de Koper die een aanvulling vormen op of niet overeenkomen met de Overeenkomst (gezamenlijk "Bepalingen van Koper") zijn niet van kracht en zijn niet bindend voor de Verkoper, tenzij de Verkoper Sales Manager zulke voorwaarden, voorwaarden of andere bepalingen aanvaardt in een ondertekend schrijven dat specifiek verwijst naar dergelijke Kopersbepalingen. De Overeenkomst kan niet mondeling of door enige gedraging van een van beide partijen worden gewijzigd, maar kan alleen worden gewijzigd door een nieuwe schriftelijke overeenkomst die volledig door de partijen wordt uitgevoerd. Het nalaten door de Verkoper of vertraging bij het afdwingen van enige bepaling van de Overeenkomst mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van die bepaling of het recht van Verkoper om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. Het falen of uitstel van de Verkoper om bezwaar te maken tegen enige Koperbepalingen zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand, wijziging of wijziging van de Overeenkomst, noch een aanvaarding van dergelijke Koperbepalingen.

 5. Prijzen : prijsfouten van de verkoper kunnen worden gecorrigeerd voordat de koper de orderbevestiging / bevestiging van de verkoper heeft ontvangen. De prijzen van de Verkoper omvatten geen transport-, vracht- of opslagkosten of andere van toepassing zijnde eigendommen, verkopen, gebruik, voorrechten of exportbelastingen, douanerechten of andere belastingen, toeslagen of heffingen van welke aard dan ook die worden opgelegd door overheidsinstanties op of gemeten door transactie tussen de partijen, die allemaal de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper zijn. Als een van de voorgaande zaken vooraf door de Verkoper moet worden betaald, moet de Koper deze bedragen uiterlijk betalen op het moment waarop de betaling voor de goederen verschuldigd is.

 6. Betaling : Betalingsvoorwaarden zijn het nettobedrag van de factuur in Amerikaanse valuta binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk vermeld op de factuur van de verkoper. Voor elke maand, of een deel daarvan, wordt een toeslag van te late betaling van anderhalf procent (1,5%) van het factuurbedrag in rekening gebracht. Deze betaling vindt niet binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats, tenzij anders is schriftelijk vermeld op de factuur van de verkoper. Zakelijke kopers met verlengde kredietvoorwaarden kunnen worden onderworpen aan een creditcardtoeslag in het geval een creditcard wordt gebruikt om een ​​factuur te betalen na verlenging van de voorwaarden, waarbij het opleggen van een dergelijke toeslag niet in strijd is met nationale of lokale wetgeving. Elke creditcardtoeslag zal de werkelijke verwerkingskosten van de Verkoper niet overschrijden en de zakelijke koper moet duidelijk op de hoogte worden gesteld van de toeslag en reden voor de toeslag. Zakelijke koper begrijpt deze kosten en gaat ermee akkoord dat het een redelijke termijn is als onderdeel van de verlenging van het krediet.

 7. Verzending; tekorten; Vertraging; Risico op verlies; Inspectie en acceptatie : verzenddatums zijn schattingen. Verkoper is niet aansprakelijk als verzending plaatsvindt na de geschatte data. De verkoper kan leveringsbedragen maken, afzonderlijk gefactureerd, die verschuldigd zijn zonder rekening te houden met latere leveringen. Vertraging in de levering van enige termijn ontslaat de Koper niet van zijn verplichtingen om andere termijnen te aanvaarden en te betalen. Als zendingen door de Koper worden vertraagd, kunnen de facturen van Verkoper worden weergegeven op de datums waarop de Verkoper bereid is om zendingen te verzenden. Als de voltooiing van de productie wordt vertraagd door de koper, kunnen de facturen van de verkoper worden weergegeven wanneer de vertraging wordt vastgesteld, op basis van het voltooiingspercentage. Producten worden fob-punt van oorsprong verzonden, met alle risico van verlies of schade aan producten die aan de Koper worden overgedragen bij levering aan de vervoerder; op voorwaarde echter dat producten die door de Verkoper worden gehouden als gevolg van het onvermogen of de weigering van de Koper om de levering te accepteren, worden gehouden op risico, kosten en uitgaven van de Koper. Binnen 30 dagen na ontvangst van de producten, dient de Koper de goederen te inspecteren en schriftelijk melding te doen aan de Verkoper voor een tekort, schade of non-conformiteit, en als de Koper nalaat dit te doen, ziet de Koper af van een dergelijke claim en wordt hij geacht te hebben accepteerde de producten zonder recht op herroeping.

 8. Overmacht : de Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de levering of verzending van een product of voor enige schade of verlies geleden door de Koper of een derde partij veroorzaakt door of in verband met op enigerlei wijze voortvloeit uit, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, arbeidsongevallen, embargo's, oproeren, stormen, branden, explosies, daden van God of openbare vijanden, onvermogen om noodzakelijke arbeid of materialen te verkrijgen, ongevallen of uitval naar, of mechanisch falen van, machines of uitrusting, veranderingen in de economische omstandigheden, vertragingen of onderbrekingen in transport of andere oorzaken die buiten de redelijke controle van de Verkoper liggen. In het geval van een dergelijke vertraging worden de toepasselijke verzenddatum (s) uitgesteld om deze vertraging te compenseren. Als de prestaties van de Verkoper permanent onmogelijk of onuitvoerbaar worden gemaakt, kan elke Partij de betrokken bestelling (en) annuleren na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, en bij deze annulering is de Verkoper niet aansprakelijk en is de Koper alleen aansprakelijk voor de pro- gewaardeerd of toegewezen deel van dergelijke bestelling (en) voltooid, inclusief zonder beperkingen, alle inventaris en benodigdheden niet herbruikbaar voor volledig krediet of anderszins bruikbaar voor de Verkoper.

 9. Garantie : beperkte garantie van de verkoper: de verkoper is een distributeur van producten die door anderen zijn vervaardigd. Alle producten die door anderen zijn vervaardigd en door de Verkoper aan de Koper zijn verkocht, vallen alleen onder de garantie die door de fabrikant van dergelijke producten wordt geboden en de Koper gaat ermee akkoord alleen naar die fabrikant te kijken en niet naar de Verkoper voor enige garantieclaims met betrekking tot dergelijke producten. DE VERKOPER GEEFT GEEN ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT PRODUCTEN (OF DIENSTEN)

 10. Uitsluiting van alle andere garanties : VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE GARANTIE DIE DE VERKOPER IN SECTIE 9 HIERBOVEN HEEFT GELEVERD, IN PLAATS VAN EN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, EN IS DE ENIGE EN UITSLUITENDE GARANTIE DIE DOOR DE VERKOPER WORDT VERSTREKT. ALLE ANDERE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK EN IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN SPECIFIEK UITGESLOTEN. Niemand is gemachtigd om garanties namens Verkoper uit te voeren of te wijzigen

 11. Beperking van aansprakelijkheid; Uitsluiting van schade : aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot enige claim van de koper of een derde partij die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met een product dat door de verkoper aan de koper wordt verkocht (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop, het gebruik, de geschiktheid voor een bepaald doel of vervoer) wordt uitsluitend beperkt tot de kosten van een dergelijk product en een dergelijke claim moet binnen 30 dagen na levering van dat product aan de Verkoper worden voorgelegd. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KOPER OF ENIG DERDE DEEL VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE, WINSTDERVING OF ANDERE VERLIEZEN VAN KOPER OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP, HET GEBRUIK OF HET TRANSPORT VAN DERGELIJK PRODUCT.

 12. California Proposition 65 : Sommige materialen en producten die door de verkoper worden geleverd, bevatten chemicaliën, waaronder bisfenol A (BPA), waarvan bekend is dat de staat Californië reproductieve schade kan veroorzaken. Sommige materialen en producten bevatten chemicaliën, waaronder carbon black, waarvan de staat Californië weet dat het kanker kan veroorzaken. Ga voor meer informatie naar: www.P65Warnings.ca.gov . De verkoper is een distributeur van hoogwaardige en technische plastieken vormen; De verkoper is geen fabrikant van de hars en vervaardigt de plastic stamvormen zelf niet. De verkoper is niet op de hoogte van het gebruik door koper van het materiaal of het doel van het materiaal en weet niet of de koper producten verkoopt die Californische consumenten kunnen blootstellen aan beursgenoteerde chemicaliën. De Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle en passende waarschuwingen voor producten in overeenstemming met Propositie 65. De Koper zal de Verkoper vrijwaren en de Verkoper vrijwaren van alle claims met betrekking tot Propositie 65.

 13. Vertrouwelijke informatie : het technische en handelsgeheim van de verkoper, eigendomsrechten, vertrouwelijke en soortgelijke informatie (gezamenlijk 'vertrouwelijke informatie') die door de verkoper aan de koper wordt bekendgemaakt of verstrekt, is het exclusieve eigendom van de verkoper. Het vrijgeven door Verkoper van Vertrouwelijke informatie aan de Koper mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen aan de Koper van enig recht, titel of belang van welke aard dan ook in Vertrouwelijke informatie. De Koper zal alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk houden en mag deze niet aan enige persoon of entiteit onthullen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. De Koper zal de Verkoper vergoeden voor alle schade, verliezen, kosten, uitgaven en redelijke advocatenkosten, geleden of opgelopen door de Verkoper als een het gevolg zijn van verkeerd gebruik door de Koper of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie. Op verzoek van de Verkoper zal de Koper alle Vertrouwelijke informatie onmiddellijk aan de Verkoper leveren, inclusief maar niet beperkt tot alle kopieën of uittreksels daarvan of daarop gebaseerd. Koper (a) erkent dat schending van dit Artikel 12 onherstelbare schade aan de Verkoper toebrengt en dat een rechtsmiddel voor een dergelijke tekortkoming een ontoereikend rechtsmiddel voor de Verkoper zou zijn en (b) toestemmingen om door de Verkoper te verkrijgen van een specifieke rechtbankuitvoering, een rechterlijk bevel, een straatverbod of andere billijke hulpverlening om een ​​dergelijke voorziening af te dwingen. Het recht van Verkoper om een ​​dergelijke opheffing te vragen en te verkrijgen is een aanvulling op, en niet in de plaats van, enig ander rechtsmiddel waarop het recht van toepassing is krachtens toepasselijke wetgeving (inclusief zonder beperking geldelijke schade).

 14. Standaard : Als koper (a) verzuimt om de factuur geheel of gedeeltelijk te betalen op de vervaldag, (b) nalaat om een ​​van zijn andere verplichtingen onder de overeenkomst na te komen of uit te voeren of (c) insolvent wordt, wordt verklaard als failliet, vrijwillig bestanden of staat het indienen van een faillissementsaanvraag toe, maakt een opdracht ten gunste van schuldeisers, zoekt een soortgelijke vrijstelling op grond van enige faillissementswetgeving of verwante statuten of een curator wordt aangesteld voor zijn activa, dan worden alle bedragen die verschuldigd zijn of worden betaald door de Koper aan Verkoper kan, naar eigen goeddunken van Verkoper, onmiddellijk opeisbaar worden en gelijktijdig, of anderszins, kan Verkoper, naar eigen goeddunken, bestaande bestellingen tussen Partijen beëindigen en andere rechtsmiddelen uitoefenen die beschikbaar zijn voor Verkoper op grond van toepasselijke wet. Koper verleent hierbij aan de verkoper een zekerheidsrecht in een pandrecht met de eerste prioriteit op (a) alle producten die door de verkoper worden verkocht tot het moment dat de koper de volledige betaling voor de producten heeft gedaan, en (b) alle materialen en producten die producten bevatten die door de verkoper zijn verkocht tot zolang Koper volledig heeft betaald voor de door Verkoper verkochte producten.

 15. specificaties; Geschiktheid : de koper is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de specificaties, het ontwerp en de prestaties van producten die door de koper zijn gekocht van de verkoper, inclusief de geschiktheid van producten voor het beoogde gebruik van de koper. Verkoper heeft geen dergelijke verantwoordelijkheid. De koper gaat ermee akkoord dat het zijn eigen onafhankelijke bepaling van de geschiktheid van de producten heeft gemaakt voor het beoogde gebruik door de Koper zonder afhankelijk te zijn van de Verkoper. De Koper zal de Verkoper vrijwaren van, verdedigen tegen en verdedigen tegen alle claims, verliezen, schade, advocatenhonoraria, expert fees en kosten en andere uitgaven die voortvloeien uit enige claim of bewering dat de producten gespecificeerd, ontworpen of geselecteerd door de Koper en verkocht zijn door de Verkoper (a) gebrekkig of tekortschietend zijn in specificatie, ontwerp, prestaties of geschiktheid voor het door de Koper beoogde gebruik of (b) inbreuk maken op, inbreuk plegen op of ongepast plegen van octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of auteursrechten.

 16. Kosten van advocaten, kosten en uitgaven; Vrijwaring : bij een procedure, actie of arbitrage met betrekking tot een Overeenkomst of de Voorwaarden, heeft de winnende Partij recht op zijn redelijke advocatenhonoraria, expertuitgaven, kosten en andere uitbetalingen door de andere Partij. Als de Verkoper een partij is in een procedure, actie of arbitrage met betrekking tot enige claim door of tegen de Koper of door of tegen een andere entiteit of persoon die geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op een product dat door de Verkoper aan de Koper wordt verkocht, zal de Koper de houd de Verkoper vrij van alle claims, verliezen, schadevergoedingen, advocatenhonoraria, expert fees en kosten en andere kosten gemaakt door de Verkoper in verband met dergelijke procedure, actie of arbitrage.

 17. Annulering : De koper mag een door de verkoper erkende inkooporder niet annuleren zonder eerst de schriftelijke toestemming van de verkoper te verkrijgen en zonder de verkoper te vergoeden voor alle kosten, uitgaven en verliezen die de verkoper heeft geleden als gevolg van een dergelijke annulering, inclusief, zonder beperking, de redelijke winst en overhead van de verkoper.

 18. Toepasselijk recht; Jurisdictie; Locatie : De volledige transactie en transacties tussen de Verkoper en de Koper, inclusief maar niet beperkt tot de interpretatie en het effect van de Overeenkomst van de Partijen, de Voorwaarden, het verzoek van de Koper om offertes, de offerte van de Koper, de inkooporder van de Koper, de orderbevestiging van de Verkoper, de factuur van de Verkoper, zijn onderworpen door en moet worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië zonder verwijzing naar principes van conflicten van wet. Elk van de partijen verklaart hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk: (a) ermee instemt zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de District Court van de Verenigde Staten voor het Central District of California en de toepasselijke nationale rechtbank in Orange County, Californië voor enige actie of procedure die voortvloeit uit of plaatsvindt in met betrekking tot de verkoop van de producten van de Verkoper aan de Koper, (b) gaat ermee akkoord dat de enige en exclusieve locatie voor een dergelijke actie of procedure de onder (a) hierboven genoemde rechters zal zijn en (c) afziet en stemt ermee in om geen dergelijke rechtbank dat een dergelijke actie of procedure in een dergelijke rechtbank is gebracht in een ongelegen forum.

 19. Opvolgers en toewijzen; Overdracht : de partijenovereenkomst, inclusief de voorwaarden, is bindend voor elke partij en haar opvolgers en rechtverkrijgenden; op voorwaarde echter dat de Koper geen van zijn rechten of plichten hieronder zal toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, die toestemming kan worden geweigerd naar eigen goeddunken van de Verkoper, en in geval van overdracht, blijft de Koper verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van de verplichtingen van de Koper.

Professionele Plastics Locaties
Locaties overal
Aanbevolen voor jou