View In English View In English
plastic leverancier, plastic folie, plastic staven, plastic buizen, plexiglas, op te slaan Contacteer ons Contacteer ons Locaties Locaties Over Ons Over Ons Zending volgen Zending volgen Registreer Registreer Log in Log in Winkelwagen Winkelwagen (0)
 
 • De leider in kunststofplaten, stangen, buizen, profielen en componenten
 • Vraag een offerte aan

Algemene voorwaarden voor bestellingen

PROFESSIONELE KUNSTSTOFFEN AANKOOPOPDRACHT ALGEMENE VOORWAARDEN (Rev. 10.9.18)
 1. Definities . Zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden van de Bestelling, zijn de definities van "Verkoper" en "Koper" die partijen die als zodanig zijn aangeduid op de voorzijde van de Inkooporder. "Partij" wordt gebruikt om naar Verkoper of Koper te verwijzen; "Partijen" hebben betrekking op zowel de Verkoper als de Koper. De term 'goederen' omvat alle materialen, apparatuur, artikelen en eigendommen van elk type, soort en beschrijving geleverd door de Verkoper, zoals beschreven op de voorkant van de Inkooporder. De term "services" omvat ontwerpen, leveren, installeren, inspecteren en / of testen die zijn gespecificeerd, uitgevoerd of vereist om te worden uitgevoerd met goederen of services die zijn besteld door deze inkooporder.

 2. Algemeen . Deze inkooporder tussen de verkoper en de koper wordt een bindende overeenkomst na de ondertekening door de verkoper en het terugzenden van een acceptatie-exemplaar (zonder voorwaarden of wijzigingen) van de inkooporder (indien aanwezig), of bij verzending van alle bestelde goederen of aanvang van de prestaties hieronder, afhankelijk van welke. komt eerst voor. Deze algemene voorwaarden voor bestellingen zijn opgenomen in en maken deel uit van de bestelling voor alle doeleinden.

 3. Conflict . Als deze Aankooporder wordt gemaakt onder een bestaande schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, prevaleren de voorwaarden van de overeenkomst in de mate van enig conflict. Bij afwezigheid van dergelijke schriftelijke contracten, wordt elke offerte van de Verkoper uitsluitend beheerst door deze Algemene voorwaarden voor de Bestelling. Deze Algemene voorwaarden voor deze Bestelling zijn exclusief van toepassing op de aankoop van goederen en de levering van diensten onder een Bestelling tussen de partijen en alle algemene voorwaarden of gelijkaardige documenten die door de Verkoper zijn uitgegeven en die van toepassing lijken te zijn op dergelijke transactie (s), worden hierbij in hun respectievelijke deelnamen verworpen en zijn nietig en ongeldig. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, voor zover een offerte, acceptatie of soortgelijk document uitgegeven door de Verkoper naar verluidt geheel of gedeeltelijk wordt beheerst door andere voorwaarden dan die uiteengezet in deze Algemene voorwaarden van de Bestelling, en een " aanbieding "of" tegenaanbieding "onder toepasselijk recht, wordt een dergelijk aanbod of tegenaanbod in zijn geheel afgewezen. In dergelijke gevallen zijn deze Algemene voorwaarden van de Bestelling, samen met de oorspronkelijke Inkooporder of een soortgelijk document, bedoeld als een "tegenbod" onder toepasselijk recht en de aanvaarding door de Verkoper van een dergelijke Inkooporder, en / of de bereidheid om dergelijke goederen te verkopen en / / of bieden dergelijke diensten, zijn uitdrukkelijk afhankelijk van de acceptatie door de Verkoper van deze Algemene voorwaarden van de Bestelling als de enige en exclusieve voorwaarden die gelden voor de daarin beschreven transactie (s). De vervaardiging door Verkoper van of verzending van goederen, of het plannen of toestaan ​​van welke diensten dan ook, of het nemen van andere stappen die redelijkerwijs zijn berekend om de verkoop of levering van goederen of de levering van diensten te vergemakkelijken, onder een dergelijke Inkooporder, zal zonder beperking , betekent acceptatie van deze Algemene voorwaarden van de Bestelling in overeenstemming daarmee met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

 4. Levering van goederen en diensten . Tijd is van essentieel belang en leveringen moeten worden uitgevoerd in hoeveelheden en tijden die worden gespecificeerd in het schema van de Koper op de voorkant van of bij de Bestelling. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle zendingen de bestemming van de klant van de FOB, worden vracht verzameld en worden geen gedeeltelijke zendingen geaccepteerd. Het artikelnummer van de koper en het bestelnummer moeten op alle verzendpapieren en facturen worden vermeld. Goederen moeten (i) geschikt zijn verpakt en klaargemaakt voor verzending om de laagste transporttarieven te garanderen, (ii) voldoen aan de vereisten van de Koper en verpakkingsvoorschriften, en (iii) in overeenstemming zijn met alle toepasselijke statuten, regels en voorschriften. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de Koper, zijn geen kosten toegestaan ​​voor het verpakken, kisten of expresgoederen. Verkoper zal de meest economische middelen gebruiken voor tijdige verzending, tenzij anders aangegeven door Koper. De verkoper is aansprakelijk voor extra transportkosten als gevolg van een afwijking van de instructies van de koper, indien gegeven. Het verzenden of ontvangen van goederen onder deze Kooporder vormt geen verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel van de Koper hieronder of wettelijk of van enige verplichting van de Verkoper om te voldoen aan een van de bepalingen hiervan.

 5. Titeloverdracht . De goederen zijn uitsluitend op risico van de Verkoper totdat ze zijn afgeleverd aan de Koper op het punt dat wordt vermeld in de Bestelbon en wordt aanvaard door de Koper. De Verkoper moet al deze goederen op het vroegst mogelijke tijdstip identificeren en deze goederen duidelijk markeren en scheiden in de faciliteit van de Verkoper. Titel, maar geen risico, gaat over op Koper op het moment dat de goederen worden geïdentificeerd en / of verwerkt in de goederen die worden gedekt door de Inkooporder. De Verkoper machtigt de Koper om te allen tijde, naar eigen goeddunken van de Koper, de rekeningafschriften of andere documenten op te slaan om zijn rechten op dergelijke goederen veilig te stellen. De Verkoper zal de Koper redelijke toegang tot zijn faciliteiten verlenen om te controleren of deze bepaling wordt nageleefd.

 6. Garanties . Zonder afbreuk te doen aan verklaringen of garanties volgens de wet of anderszins gegeven door de Verkoper, garandeert de Verkoper uitdrukkelijk en garandeert hij dat: (a) goederen (i) geschikt zijn voor het beoogde doel, (ii) verkoopbaar, (iii) nieuw, (iv) gratis van pandrechten, vorderingen en / of bezwaringen, (v) van goed materiaal en vakmanschap, en (vi) vrij van gebreken; en (b) diensten worden op een goede en vakbekwame manier en in overeenstemming met de hoogste industrienormen uitgevoerd. De Verkoper gaat ermee akkoord om, naar eigen goeddunken van de Koper en zonder kosten voor de Koper, goederen te vervangen of te corrigeren die niet aan de voorgaande vereisten voldoen. De Verkoper draagt ​​alle kosten van het ophalen en opnieuw leveren van de faciliteiten van de Koper. Naar goeddunken van de Koper zal de Verkoper alle diensten die niet naar de tevredenheid van de Koper zijn verricht, kosteloos voor de Koper uitvoeren. De garantieperiode vangt aan bij levering of aanvaarding van de goederen of uitvoering van de diensten, naargelang wat later valt, en blijft geldig gedurende één jaar of de duur van de standaardgarantietermijn van de Verkoper, afhankelijk van welke periode langer is. De verkoper zorgt ervoor dat de koper alle garanties van derden, waaronder een onvervreemdbare titel, in en aan de goederen zal krijgen. Betaling betekent geen acceptatie van of tevredenheid over de goederen of diensten van de Verkoper of een verklaring van afstand door de Koper van zijn rechten en rechtsmiddelen hieronder of in rechte. De Verkoper zal de tekeningen, prenten en andere specificaties van de Koper (samen "de documenten van de Koper") niet verspreiden of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. Indien de Koper de tekeningen, afdrukken of andere specificaties van de Verkoper verstrekt, ontslaat deze Verkoper niet van enige verplichting hieronder. Verder is de Verkoper, voorafgaand aan de aanvang van enig werk hieronder, verplicht om de documenten van de Koper te controleren op volledigheid, nauwkeurigheid en naleving van alle industriële voorschriften en normen. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk op de hoogte brengen van enige inconsistentie in de documenten van de Koper met de Inkooporder, toepasselijke voorschriften en normen.

 7. Acceptatie, afwijzing en herroeping van acceptatie . Na ontvangst van de goederen heeft de koper een redelijke termijn, maar niet minder dan 10 dagen om de goederen te inspecteren en te accepteren of te weigeren. Koper behoudt zich het recht voor om goederen te weigeren die niet overeenstemmen met de bestelling. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden afgekeurde goederen aan Verkoper geretourneerd voor volledige creditering of vervanging, voor risico en rekening van Verkoper, inclusief transportkosten in beide richtingen. De Koper kan naar eigen goeddunken vervangende goederen kopen in plaats van de afgekeurde goederen, waarbij de Verkoper verantwoordelijk is voor alle resulterende extra kosten, inclusief maar niet beperkt tot een verhoging van de voor de goederen betaalde prijs en eventuele versnelde verzendkosten. Aanvaarding door Koper van een deel van de goederen bindt Koper niet om het restant te accepteren. De aanvaarding van alle of een deel van de goederen ontneemt de koper niet het recht om de acceptatie in te trekken en een deel van de goederen of het recht op schadevergoeding te retourneren vanwege eventuele verborgen gebreken of verzuim van de goederen om aan de bestelling te voldoen .

 8. Intellectuele eigendom . De verkoper garandeert en garandeert dat de goederen en diensten en het gebruik door de Koper daarvan het intellectuele eigendom of de rechten van de derde partij niet schenden of oneigenlijk zal gebruiken, en de Verkoper zal de Koper en zijn klant (en) van en tegen iedereen verwerpen, schadeloosstellen en bewaren rechtszaken, claims, verliezen, kosten, schade, kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, alle kosten van procesvoering, gerechtskosten, kosten van deskundigen en honoraria van advocaten) of aansprakelijkheid voortvloeiend uit, als gevolg van of in verband met inbreuk of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Verkoper garandeert verder dat alle labels of handelsmerken die daarop door of namens de Verkoper zijn aangebracht, vrij zijn van enige vordering wegens schending van auteursrechten of handelsmerken. Wanneer ontwikkeling een onderdeel van deze Bestelling vormt of wordt, zal het eigendom van een uitvinding, ontwerp of copyright voortvloeiend uit deze ontwikkeling worden overgedragen aan de Koper en zal de Verkoper zo nodig samenwerken om een ​​dergelijke overdracht effectief te maken zodra een dergelijk recht ontstaat. Deze Inkooporder draagt ​​geen intellectuele eigendomsrechten van de Koper over, inclusief maar niet beperkt tot informatie die is opgenomen in of wordt weergegeven in de documenten van de Koper. De koper behoudt de titel van alle informatie en materialen in welke vorm of op welk formaat dan ook die aan de verkoper wordt aangeboden om de uitvoering van de bestelling te vergemakkelijken. De bepalingen van deze sectie blijven van kracht na beëindiging van deze bestelling.

 9. Schadevergoeding . De Verkoper zal de Koper, zijn moedermaatschappij, filialen, dochterondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, werknemers en agenten DEFEND VERKRIJGEN EN BEZITTEN VAN ALLE EN ALLE KOSTEN, VORDERINGEN, VERLIEZEN, KOSTEN, KOSTEN EN KOSTEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLEMAAL kosten van procesvoering, gerechtskosten, kosten van deskundigen en kosten van advocaten) of aansprakelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor vervuiling, zaakschade of lichamelijk letsel, inclusief overlijden, of enig verlies of schade ingediend tegen, geleden of opgelopen door Koper wegens de niet-naleving door de Verkoper van de bepalingen en voorwaarden van dit Aankooporder), van welke aard of aard dan ook, hetzij in contract of onrechtmatige daad of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit de common law of staats- of federale wetgeving, of voortvloeien uit, als gevolg daarvan van of in verband met deze Kooporder of enige geleverde goederen of diensten die hieronder worden geleverd, en ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door nalatigheid (ZELFSTANDIG, CONCURRENT, ACTIEF OF PASSIEF), SCHENDING VAN GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID of andere wettelijke schuld van de Koper, UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT KAN WORDEN TOEGEWEZEN AAN DE BRUTO NALATIGHEID VAN DE KOPER OF ZULKE MISLEDUCT. De bepalingen van deze sectie blijven van kracht na beëindiging van deze bestelling. De partijen komen voorts overeen dat: (a) elke partij de andere partij onverwijld op de hoogte stelt van elke claim, eis of handeling die kan worden ingediend bij of geleverd door een persoon die voortvloeit uit of als gevolg van de geleverde goederen of diensten op grond van deze Inkooporder wordt verleend, en zal die andere partij de gelegenheid bieden om de verdediging, met een raadsman van haar eigen keuze, van een dergelijke claim, eis of actie te aanvaarden; en (b) De Koper kan, bij zijn verkiezing, alle gelden die hieronder verschuldigd zijn inhouden en dit toepassen op de betaling van alle kosten, uitgaven of verliezen waartegen de Koper hieronder wordt gevrijwaard.

 10. Eigendom van de koper . De Verkoper zal alle goederen van de Koper in het bezit of in het bezit van de Verkoper of anderszins onder toezicht van de Verkoper houden en in goede staat houden en terugzenden op verzoek. Eigendom van de koper moet correct worden opgeslagen, gescheiden en correct gemarkeerd en is vrij van enig pandrecht, claim of bezwaring. De Verkoper zal inspectie van het eigendom van de Koper toestaan, een nauwkeurige registratie van het verbruik bijhouden en op verzoek volledig samenwerken met de Koper om, op kosten van de Koper, zijn eigendom terug te bezorgen. De Verkoper machtigt de Koper om te allen tijde, naar eigen goeddunken van de Koper, de rekeningafschriften of andere documenten op te slaan om zijn rechten op dergelijke goederen veilig te stellen. De verkoper neemt alle risico's en aansprakelijkheid op zich die voortvloeien uit het gebruik van het eigendom van de koper. De koper bepaalt naar eigen goeddunken de verwijdering van een beschadigd artikel. In het geval dat de Koper vaststelt dat zijn eigendom onherstelbaar is beschadigd, zal de Verkoper de vervangingswaarde van de goederen onverwijld aan de Koper vergoeden. In het geval dat de koper bepaalt dat zijn eigendom kan worden gerepareerd, is de verkoper verantwoordelijk voor alle reparatiekosten.

 11. Overmacht . Geen van de partijen is hieronder in gebreke vanwege falen of vertragingen in de uitvoering als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, zoals daden van God of publieke vijand; ongevallen; brand; explosie; stormen; epidemieën; oorlogshandelingen, inclusief oproer, revolutie, rel of embargo; en wettelijke en overheidsverboden, beperkingen en / of voorschriften. De getroffen Partij stelt de andere Partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk na de overmachtsituatie op de hoogte. Partijen zullen overleg plegen om te bepalen of en onder welke voorwaarden en condities de Inkooporder moet worden voortgezet of beëindigd.

 12. Betalingsvoorwaarden . De prijs van de goederen en / of diensten is zoals gespecificeerd in de Bestelbon. Na acceptatie van de goederen en / of diensten door de Koper, dient betaling te geschieden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de juiste factuur van de Verkoper in Amerikaanse dollars; tenzij anders overeengekomen tijdens het instellen van de leveranciersaccount. In geval van niet-conforme goederen of diensten, in gebreke blijven of beëindiging, kan de koper, bij zijn verkiezing, alle hieronder te betalen bedragen inhouden. Onbetwiste delen van facturen blijven verschuldigd.

 13. Inspectie . De koper en de klant (en) van koper hebben het recht om, naar goeddunken van de koper en met inachtneming van een redelijke kennisgeving, de voortgang van de bestelling te controleren, de goederen te inspecteren of te getuigen of tests uit te voeren zoals voorgeschreven in de inkooporder, tijdens fabricage en voorafgaand aan levering. De Verkoper moet de Koper op redelijke tijden toegang verlenen tot de gebouwen van de Verkoper (en zijn onderaannemers). Dergelijke inspecties of tests die door de Koper zijn uitgevoerd of uitgevoerd, ontheffen de Verkoper op geen enkele manier van enige van zijn verplichtingen onder de Kooporder of toepasselijke wetgeving. De koper, zijn klanten, vertegenwoordigers en / of regelgevende instanties behouden zich het recht voor om de onderaannemer van Verkoper of Verkoper en zijn onderaannemers te bezoeken en om documentatie te bekijken om te zorgen voor conformiteit met contractuele vereisten. Professional Plastic behoudt zich het recht voor om voortdurend de kwaliteit en het productprogramma te controleren en heeft het recht om elk onderdeel van het programma dat als onvoldoende wordt beoordeeld af te wijzen.

 14. Onafhankelijke contractant . De verkoper zal optreden als een onafhankelijke contractant en niet als een agent of werknemer van de koper of zijn klant.

 15. Onderaanneming . De Verkoper mag geen enkel deel van de uit te voeren diensten of levering van de goederen die onder deze Bestelbon worden geleverd, uitbesteden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Koper.

 16. Standaard en beëindiging . In het geval dat de Verkoper niet in staat is om de leveringstermijn in de Bestelbon te halen, of om welke reden dan ook niet kan voldoen aan de voorwaarden van de Inkooporder, moet de Verkoper de Koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. In geval van wanbetaling door de Verkoper bij de uitvoering van enige van de hieruit voortvloeiende verplichtingen, kan de Koper, naar eigen goeddunken, de Inkooporder annuleren zonder boete of aansprakelijkheid en de Verkoper verantwoordelijk stellen voor alle schade die voortvloeit uit een dergelijk verzuim. Verzuim wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien naar het redelijk oordeel van de Koper de Verkoper niet in staat is om aan zijn verplichtingen onder de Kooporder te voldoen. De Koper kan, naar eigen goeddunken, om andere redenen dan het verzuim van de Verkoper, de Kooporder geheel of gedeeltelijk beëindigen of schorsen en de Verkoper zal alle hieronder vermelde prestaties stopzetten, tenzij anders aangegeven door de Koper. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk op de hoogte brengen van de hoeveelheden goederen en grondstoffen die bij de hand zijn of zijn gekocht voorafgaand aan de beëindiging en van de gunstigste regeling die de Verkoper daarvan kan nemen. De Verkoper zal alle instructies van de Koper betreffende de beschikking over goederen en grondstoffen naleven. De Verkoper dient de Koper schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen om claims in te dienen op basis van een dergelijke beëindiging binnen 15 dagen na de datum van kennisgeving van beëindiging, en al deze claims zullen binnen 30 dagen in detail en onderbouwd worden door facturen, kwitanties en soortgelijke documenten. daarna, of van dergelijke claims wordt afgezien. De Koper betaalt de Verkoper de overeengekomen prijs voor correct geleverde diensten, de orderprijs van de door de Koper geaccepteerde eindproducten en de kosten voor de Verkoper, exclusief de winst en verlies, onderhanden werk en grondstoffen met betrekking tot de Bestelbon. De Koper behoudt zich het recht voor om dergelijke claims op elk redelijk tijdstip te verifiëren door de administratie, faciliteiten, werkzaamheden of materialen van de Verkoper met betrekking tot de Bestelbon te inspecteren en te controleren. De Koper zal geen betalingen doen voor voltooide werken, lopende werkzaamheden of grondstoffen die door de Verkoper onnodig van tevoren zijn vervaardigd of zijn aangekocht of die hoger zijn dan de leveringsvereisten van de Koper onder de Inkooporder. Niettegenstaande het bovenstaande, zullen betalingen onder dit artikel niet hoger zijn dan de totale prijs die is gespecificeerd in de Bestelbon, minus alle betalingen die zijn gedaan of nog moeten worden gedaan. Betalingen onder deze paragraaf vormen de enige aansprakelijkheid van de Koper in het geval dat de Inkooporder wordt beëindigd.

 17. Belastingen . De Verkoper en zijn onderaannemers zullen verantwoordelijk zijn voor alle belastingen die wettelijk verschuldigd zijn door de Verkoper met betrekking tot goederen en diensten uitgevoerd of geleverd aan de Koper, inclusief, maar niet beperkt tot, Amerikaanse (federale en staats-) en niet-Amerikaanse inkomstenbelastingen, socialezekerheidsbelastingen, werkloosheidsbelastingen, franchisebelastingen, zegelrechten, opleidingskosten, onroerend en persoonlijke eigendomsbelastingen, en verkoop-, waarde toegevoegd en vergelijkbare belastingen die betrekking hebben op enige voorziening van goederen of diensten van de Verkoper hieronder. Bovendien is de Verkoper als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven van import en export, douanerechten, nalatenschappen, belastingen, tarieven en alle andere vergoedingen die kunnen worden afgetrokken van de uitvoering van het werk. Met betrekking tot goederen en diensten, zal de Koper, indien wettelijk vereist, achterstallige betalingen of andere bedragen inhouden die de Koper krachtens de wetgeving van een belastingautoriteit moet inhouden die gezag heeft over de Koper waar de goederen of diensten worden uitgevoerd of geleverd door de verkoper. Dergelijke belastingen of andere ingehouden bedragen worden door de Koper tijdig betaald aan de betreffende belasting- of andere autoriteit. Op schriftelijk verzoek van de Verkoper aan de Koper moet de Koper de Verkoper kwitanties bezorgen waaruit blijkt dat hij belastingafdracht heeft ingehouden op de aan de Verkoper verschuldigde bedragen.

 18. Verzekering . De Verkoper zal, op eigen kosten, met bedrijven / verzekeraars die aanvaardbaar zijn voor de minimumverzekeringen van de Koper, het volgende regelen: a) een werknemerscompensatieverzekering of vergelijkbare dekking, voldoende om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van elk rechtsgebied waarin de Verkoper en zijn werknemers zijn gevestigd het uitvoeren van werkzaamheden voor rekening van de koper. Het beleid van verzekering moet worden goedgekeurd om de aansprakelijkheid van de werkgever op te nemen met een limiet van niet minder dan US $ 1.000.000 per ongeval; b) een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering met een gecombineerde enkelvoudige limiet voor lichamelijk letsel en materiële schade van US $ 1.000.000 per ongeval, beleid moet worden onderschreven om dekking van de omvang van de materiële schade te omvatten, dekking van producten / voltooide operaties; c) aansprakelijkheidsverzekering voor automobielen met een gecombineerde grens voor lichamelijk letsel en materiële schade van $ 1.000.000 per ongeval; d) een overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering met een limiet van niet minder dan US $ 5.000.000, die een overschot is en niet minder ruim is dan de dekking vereist onder b) en c) hierboven, en bevat een drop-downbepaling voor uitputting van de onderliggende limieten. Eigen risico's voor de verzekering zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper. Alle polissen bevatten een verklaring van afstand van subrogatierechten van de Verkoper en zijn verzekeraars jegens de Koper en bevatten een bepaling dat de dekking niet mag worden opgeschort, vervallen, geannuleerd, verminderd in dekking of in limieten, behalve na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving is aan de koper gegeven. Elke dekking die door de Verkoper moet worden verstrekt, zal als primair worden beschouwd en mag niet hoger zijn dan of bijdraagt ​​aan een vergelijkbare dekking door de Koper.

 19. Gezondheid, veiligheid en milieu . De verkoper dient te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De Verkoper gaat er verder mee akkoord zich te houden aan alle voorschriften, beleidslijnen en procedures voor veiligheid, gezondheid, milieu en drugs- en / of alcoholmisbruik die op alle werklocaties van kracht zijn. Verder verklaart en garandeert de Verkoper dat alle goederen zijn en zullen worden wanneer ze vrij van alle gevaarlijke stoffen worden geleverd en dat er geen claim, eis of kennisgeving is ingediend of dat enige procedure is ingeleid met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper in verband met het gebruik van gevaarlijke stoffen met betrekking tot op enigerlei wijze tot de vervaardiging of verkoop van de goederen of de verrichting van diensten. De Verkoper zal een materieel veiligheidsinformatieblad verstrekken voor elk item of elke substantie die toxische stoffen bevat die door de Koper zijn gekocht van de Verkoper, en de Verkoper zal op elke verpakking met giftige stoffen de chemische naam en de passende gevarenwaarschuwing voor het gebruik en de veilige behandeling van de stof aanbrengen. samen met alle andere vereiste markeringen en legendes. De Verkoper verstrekt op verzoek andere veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de goederen.

 20. Remedies . De hierin uiteengezette rechten en rechtsmiddelen van de Koper zijn niet exclusief en komen bovenop alle rechten en rechtsmiddelen die bij wet of in het eigen vermogen beschikbaar zijn.

 21. Niet-vrijstelling . Het verzuim van de koper om aan te dringen op strikte uitvoering van een voorwaarde of voorwaarde die hierin is uiteengezet, wordt niet beschouwd als afstand doen van enige rechten of rechtsmiddelen die de koper kan hebben en zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van een volgende schending van dezelfde of een andere voorwaarde of voorwaarde hiervan.

 22. Doorverkoop aan de Amerikaanse overheid . Alle bestellingen voor doorverkoop aan of services voor de Amerikaanse overheid worden op de voorzijde van de inkooporder als zodanig geannoteerd met contractnummer en informatie over het agentschap. De Verkoper stemt ermee in zich te houden aan alle bepalingen in het contract van de Koper met de overheid (waaronder contractclausules van de federale verwervingsovereenkomst die zijn opgenomen door middel van verwijzing of andere agentuursupplementen zoals DFAR's) die betrekking hebben op of invloed hebben op de uitvoering van de Inkooporder door de Verkoper (en, voor dat doel, verwijzingen naar "Regering" of "aanbestedende ambtenaar" betekent Koper). De volledige tekst van een clausule kan elektronisch worden geraadpleegd op www.acquisition.gov/browse/index/far .

 23. Naleving van wetten . De Verkoper moet alle wetten, regels, voorschriften, decreten en / of officiële overheidsopdrachten waarnaar in deze Bestelbon wordt verwezen of die van toepassing zijn op de uitvoering van de verplichtingen van de Verkoper onder deze Kooporder naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de anti-boycotwetten en -voorschriften van de VS en VS en van toepassing internationale exportcontrole en douanevoorschriften. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart de Verkoper dat hij alle licenties en machtigingen heeft verkregen die nodig zijn om goederen, technologie of diensten onder de Inkooporder naar de Koper te exporteren of opnieuw te exporteren, of naar de uiteindelijke eindgebruiker zoals geïdentificeerd door de Koper aan de Verkoper. Voor zover van toepassing gaat de Verkoper hierbij akkoord dat de goederen zullen worden geproduceerd en diensten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Fair Labor Standards Act en de Service Contract Act, zoals van toepassing en gewijzigd, en stemt ermee in om dit op zijn facturen te certificeren.

 24. Anti-omkoping en corruptie . Verkopersvertegenwoordigers, warrants en convenanten die zij en haar gelieerde personen hebben gevoerd en zullen te allen tijde haar en hun respectievelijke activiteiten uitvoeren in overeenstemming met toepasselijke wetten, regels, voorschriften, decreten en / of officiële overheidsbesluiten van de Verenigde Staten, United Koninkrijk en elk land waar goederen en / of diensten worden aangeboden hieronder met betrekking tot anti-omkoping, anti-corruptie en anti-witwassen. De Verkoper en zijn Geassocieerde Personen dienen adequate procedures te handhaven ter ondersteuning van het voorgaande. De Verkoper en zijn Geassocieerde Personen hebben het maken, of hebben beloofd niet tot het maken van, of het toestaan ​​van, het maken van: (a) elke betaling of andere overdracht van iets van waarde als: en in de mate dat dit in strijd is met of strijdig is met de principes of vereisten van anti-omkoping, anti-corruptie of anti-witwaswetgeving die van toepassing is op de Koper of de Verkoper, of op hun respectievelijke moederbedrijven , waaronder, zonder beperking, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en, indien van toepassing, de UK Bribery Act (2010); of (b) eventuele zogenaamde "facilitatie" - of "vet" -betalingen, ongeacht de lokale gebruiken en zelfs al zijn dergelijke betalingen in sommige landen wettig. Elke niet-naleving van deze clausule vormt een wezenlijke inbreuk op de Inkooporder die niet kan worden hersteld. "Geassocieerde personen" betekent elke persoon die geassocieerd is met de Verkoper, inclusief maar niet beperkt tot de ouders, dochtermaatschappijen en de respectievelijke eigenaars, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, onderaannemers en leveranciers van de Verkoper.

 25. Conflictmineralen . Verkopersvertegenwoordigers, warrants en convenanten die, naar goeddunken van de Verkoper na redelijk onderzoek, de goederen zijn, en bij levering zullen zijn, DRC Conflict Free (zoals deze term is gedefinieerd in de US Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd door Paragraaf 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act en de verwante regels en voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission). De Verkoper zal de Koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen in het geval dat de Verkoper op de hoogte is of komt van enige reden om aan te nemen dat de goederen geen DRC Conflictvrij zijn. Voor zover de verkoper goud, tin, tantaal en / of wolfraam bij een smelter of raffinaderij koopt voor opname in de goederen, verklaart de verkoper, garandeert en sluit dat dergelijke materialen uitsluitend bij één of meer van de smelters of raffinaderijen die op de toepasselijke compatibele smelt- en raffinagelijst beschikbaar op www.conflictfreesmelter.org .

 26. Auditrechten . De Koper heeft het recht (maar niet de plicht) om de relevante boeken en bescheiden van de Verkoper, zijn dochterondernemingen, vertegenwoordigers, onderaannemers en leveranciers te controleren om de naleving door de Verkoper van deze algemene voorwaarden te verifiëren en te handhaven. De Verkoper bewaart zijn boeken en bescheiden met betrekking tot het leveren van goederen en diensten hieronder gedurende een periode van 36 maanden en stelt dergelijke boeken en bescheiden beschikbaar aan de Koper en zijn auditors, verleent een redelijke medewerking en onderneemt zo verdere actie als de Koper redelijkerwijs kan vragen om tijd (en) binnen genoemde periode van 36 maanden. De Verkoper gaat ermee akkoord dat de Koper het prestatie- en interne controlesysteem van de Verkoper kan controleren op een basis die zo ver moet worden overeengekomen dat de Koper voldoet aan zijn beoordelingsverplichtingen onder toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures, beursvereisten en contractuele vereisten.

 27. Gedragscode . In verband met de levering door Verkoper van goederen en / of diensten onder dit Aankooporder, verklaart, garandeert en sluit de Verkoper dat het en zijn Geassocieerde Personen hun en hun respectievelijke activiteiten te allen tijde hebben geleid en zullen uitvoeren op een manier die consistent is met en houdt zich aan de principes in de Zakelijke gedrags- en ethiekcode van de koper. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, is er geen betaling of andere overdracht van iets van waarde, inclusief maar niet beperkt tot de verstrekking van fondsen, diensten, geschenken of entertainment, gedaan of zal direct of indirect worden gedaan aan een persoon of entiteit voor het doel van het verkrijgen of beïnvloeden van de toekenning van deze Aankooporder of voor enig ongepast voordeel of oneigenlijk doel in verband met zakelijke transacties waarbij de Koper betrokken is.

 28. Gelijke kansen op werk . De Verkoper verklaart dat hij volledig in overeenstemming is met Executive Order 11246, zoals gewijzigd, en alle administratieve voorschriften die op grond daarvan worden uitgegeven, evenals alle andere toepasselijke gelijkwaardige arbeidsverplichtingen zoals vereist door overheidsbevelen, regels of voorschriften, of wetten vanaf de datum van het uitvoeren van de kooporder, inclusief, indien van toepassing: de uitvoeringsbesluiten 11375 en 12086, sectie 503 van de rehabilitatiewet van 1973, de Vietnamjusta's wet inzake heraanpassingsbijstand van 1974, afdeling 5 (a) van de veteranen codificatiewet van 1991, de Amerikanen met Disabilities Act van 1990, de Immigration Reform and Control Act van 1986, [8 USC 1324, 8 USC 1101 (a) (15) (H) (ii) (a), 8 USC 1160, 8 USC 1161, 8 USC 1184 (c), 8 USC 1186, 8 USC 1824, 29 USC 1802, 1813 (a), zoals gewijzigd.

 29. Veiligheid en gezondheid op het werk . De Verkoper garandeert dat alle goederen die worden verkocht op grond van de Inkooporder in alle opzichten zullen voldoen aan de Occupational Safety and Health Act van 1970, zoals gewijzigd, en alle toepasselijke voorschriften, uitspraken, bevelen en normen die op grond daarvan worden afgekondigd. Als de hieronder verkochte goederen niet conform zijn, kan de koper de goederen retourneren voor correctie of vervanging op kosten van de verkoper.

 30. California Proposition 65 . De koper weigert elektronische waarschuwingen te accepteren die vereist zijn door California Proposition 65. De verkoper moet de juiste waarschuwingen aan de koper geven in overeenstemming met Propositie 65.

 31. Federal Contracting Standards . Voor zover van toepassing op grond van de federale wetgeving en tenzij Verkoper anderszins is vrijgesteld, stipuleert en stemt Verkoper ermee in: (i) dat Verkoper niet behoort tot de personen of entiteiten waarvan de debitering is geschied, zoals uiteengezet in het Systeem voor Uitsluitende Partijstypen en geen van de faciliteiten van Verkoper is opgenomen in de lijst van overtredende faciliteiten van het Environmental Protection Agency ("EPA") (conform 40 CFR deel 32); (ii) om te voldoen aan alle vereisten van de Clean Air Act, zoals gewijzigd, en de Clean Water Act, zoals gewijzigd, inclusief alle voorschriften, richtlijnen en normen die op grond daarvan worden uitgegeven; (iii) dat de Inkooporder uitdrukkelijk is geconditioneerd aan de Verkoper en de Koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt als de Verkoper een bericht ontvangt van de EPA of een andere toepasselijke overheidsinstantie, waarmee wordt aangegeven dat de Verkoper of een faciliteit die moet worden gebruikt bij het uitvoeren van de Bestelbon is opgenomen in, of overwogen om te worden opgenomen in de lijst met overtredende faciliteiten of het systeem voor de lijst met uitgesloten partijen; en (iv) om de vereisten van het bovenstaande op te nemen in elk uitbestedingscontract indien niet anderszins is vrijgesteld of zoals de koper het uitdrukkelijk schriftelijk kan overeenkomen. Elke clausule die is vereist door toepasselijke wetgeving, regels, voorschriften of voorschriften die in deze Algemene voorwaarden voor inkoop worden uiteengezet, wordt hierin geacht te zijn uiteengezet.

 32. Aanvullende kwaliteitsvoorwaarden . Voor zover van toepassing zal het kwaliteitssysteem van de Verkoper voldoen aan de volgende vereisten van ISO 9001: 2015, AS9100D, of worden gecontroleerd / opgemeten en aanvaard door de kwaliteitsmanager van de koper of zijn afgevaardigde.

  1. Alle productie en processen moeten volledig voldoen aan alle tekeningen en / of schriftelijke specificaties waarnaar op inkooporders wordt verwezen. Inclusief maar niet beperkt tot; onderdeelmarkering, inspectie, stempels, certificeringen en inspectierecords.

  2. De verkoper dient op verzoek een eerste artikelinspectieverslag in. Dit rapport moet alle tekeningkenmerken bevatten (afmetingen, toepasselijke opmerkingen en speciale processen). Alle geijkte apparatuur die tijdens de inspectie werd gebruikt, kan worden herleid tot NIST of een gelijkwaardige erkende standaard.

  3. Alle medewerkers van de Verkoper die functies uitvoeren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het geleverde product, moeten voldoende zijn opgeleid en gekwalificeerd om hun functie uit te oefenen, waaronder hun bewustzijn ten aanzien van hun bijdrage aan product- of dienstconformiteit, hun bijdrage aan productveiligheid en het belang van ethisch gedrag.

  4. Een certificaat van overeenstemming (indien vereist vereist) ondertekend door een verantwoordelijk lid van de kwaliteitsafdeling van de Verkoper om de verzending te begeleiden en moet de volgende informatie bevatten, maar is niet beperkt tot:

   1. Naam van de leverancier.
   2. Alle tekeningen en / of specificatienummers / herzieningen.
   3. Toepasselijke processpecificaties / revisies.
   4. Professioneel inkoopordernummer van kunststof en werkordernummer zoals van toepassing.
   5. Aantal verzonden onderdelen.
   6. Verklaring van traceerbaarheid.

  5. Alle bestelde artikelen moeten traceerbaar zijn tot de warmte / partij of het batchnummer van de grondstof, evenals de bron waaruit ze zijn geleverd, tenzij anders aangegeven door Professional Plastic Inc. Alle wijzigingen in materialen moeten voorafgaand aan verzending worden gecommuniceerd en goedgekeurd door Professional Plastics. .

  6. De traceerbaarheid en identificatie van alle verzonden items moeten te allen tijde worden bijgehouden. Materialen moeten traceerbaar zijn naar alle processen waaraan ze zijn onderworpen.

  7. De verkoper zal een origineel materiaal testrapport van de producerende molen leveren (indien gevraagd). Dit rapport moet de werkelijke resultaten bevatten van alle tests die zijn vereist door de bestelbon, tekening, specificaties of acceptatietestprocedure.

  8. De koper of een vertegenwoordiger heeft het recht om aan de bron of bij ontvangst te verifiëren dat het product voldoet aan alle gespecificeerde vereisten. Alle gegevens met betrekking tot het gekochte product moeten gedurende een periode van ten minste 10 jaar worden bewaard en op verzoek beschikbaar worden gesteld voor beoordeling.

  9. Al het niet-conforme materiaal moet worden geïdentificeerd en rapporten moeten ter beschikking worden gesteld aan Professional Plastic. Geen niet-conform materiaal mag worden verzonden zonder schriftelijke toestemming van Professional Plastic. Elk niet-conform materiaal dat met de goedkeuring van Professional Plastic wordt verzonden, moet duidelijk worden gemarkeerd en terug te voeren op de ingediende rapporten.

  10. Alle goederen die op een bestelling zijn vermeld, worden hertelling en inspectie bij Professional Plastic uitgevoerd. Als een van de materialen defect blijkt of niet in overeenstemming is met de vereisten van de bestelling, behoudt Professional Plastic zich het recht voor om te weigeren, terug te sturen voor vervanging en / of kosten te verhalen op kosten van de verkoper.

  11. Alle materialen moeten zodanig zijn verpakt dat ze tijdens transport worden beschermd tegen beschadiging.

  12. Recht op toegang - Professional Plastic, zijn klanten, vertegenwoordigers en / of regelgevende agentschappen behouden zich het recht voor om de onderaannemer en zijn onderaannemers te bezoeken en om documentatie te bekijken om te zorgen voor conformiteit met contractuele vereisten. Professional Plastic behoudt zich het recht voor om voortdurend de kwaliteit en het productprogramma te controleren en heeft het recht om elk onderdeel van het programma dat als onvoldoende wordt beoordeeld af te wijzen en van de leverancier wordt verwacht dat dit hetzelfde is.

  13. Alle personeel van de leverancier moet zijn opgeleid om het gebruik van vermoedelijke niet-goedgekeurde en vervalste onderdelen te voorkomen.

 33. Toepasselijke wetgeving en locatie . De constructie, interpretatie en uitvoering van deze Inkooporder zal worden bepaald in overeenstemming met de wetten van de staat Californië en de Verenigde Staten van Amerika (maar niet met inbegrip van een van hun beginselen van conflicten van wet of regels die zouden leiden of verwijzen volgens de wetten van een ander rechtsgebied). De nationale en federale rechtbanken in Santa Ana, Orange County, Californië hebben de exclusieve jurisdictie over alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze kooporder, en de partijen stemmen in met jurisdictie en locatie in een bevoegde rechtbank in Orange County, Californië .

 34. Volledige overeenkomst . De Inkooporder, inclusief eventuele bijlagen of addenda, vormt de volledige overeenkomst tussen en van de partijen en vervangt alle eerdere verklaringen en overeenkomsten. Niettegenstaande de voorgaande, blijft de vertrouwelijkheid en geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen behouden, en wordt deze niet vervangen door deze algemene voorwaarden van de inkooporder. De Inkooporder wordt niet gewijzigd door mondelinge overeenkomsten of verklaringen of anderszins, behalve door een schriftelijk schrijven van latere datum en naar behoren uitgevoerd door bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen. Alle opgebouwde maar niet-uitgevoerde verplichtingen en eventuele verklaringen en garanties blijven geldig na afloop of andere beëindiging van deze Kooporder.

Professionele Plastics Locaties
Locaties overal
Aanbevolen voor jou