View In English View In English
pembekal plastik, lembaran plastik, plastik rod, tiub plastik, plexiglass, kedai Hubungi Kami Hubungi Kami Lokasi Lokasi Mengenai Kami Mengenai Kami Track Track Track Track Daftar Daftar Log masuk Masuk Troli Membeli-belah Troli (0)
 
 • Pemimpin dalam Lembaran Plastik, Batang, Tiub, Profil, & Komponen
 • Meminta Quote A

Terma & Syarat Pesanan Jualan

Terma-terma dan Syarat-syarat Jualan Plastik Profesional (Rev. 8.29.18)
 1. Pengecualian dan Definisi Pembeli : Dalam Terma dan Syarat Jualan Am (Syarat-syarat ini) Plastik Profesional dirujuk sebagai "Penjual." Pihak yang menerbitkan Sebut harga Penjual, pesanan jualan, slip pembungkusan pengesahan pesanan, resit penghantaran, atau invois ditangani dirujuk sebagai "Pembeli." Penjual dan Pembeli secara kolektif disebut sebagai "Pihak" dan secara individu disebut "Pihak".

 2. Pemerbadanan : Syarat ini dimasukkan dengan merujuk kepada semua petikan Penjual, pesanan jualan, pengesahan pesanan, slip pembungkusan, komunikasi e-mel, invois dan jualan kepada Pembeli.

 3. Sebutharga; Pesanan Pembelian; Pengesahan / pengakuan Perintah : Petikan tertulis Penjual secara automatik tamat tempoh 30 hari selepas tarikh dikeluarkan kecuali dinyatakan sebaliknya dalam petikan. Sebut harga lisan akan tamat pada hari ia dibuat. Semua petikan tertakluk kepada Syarat. Pesanan pembelian pembeli hanya untuk tujuan maklumat. Pengesahan / pengesahan pesanan penjual hanya mengesahkan bahawa Penjual telah menerima pesanan pembelian Pembeli untuk produk dan tidak menerima terma dan syarat Pembeli.

 4. Keseluruhan perjanjian; Pindaan; Pengecualian : Sebut harga penjual, pesanan jualan, pengesahan pesanan, slip pembungkusan, e-mel, komunikasi, invois, dan Terma adalah keseluruhan perjanjian antara Pihak-pihak berkenaan dengan penjualan produk Penjual kepada Pembeli ("Perjanjian") dan menggantikan semua yang lain representasi, terma, syarat, perjanjian atau pemahaman, bertulis atau lisan, di antara Pihak yang berkenaan dengan penjualan tersebut. Apa-apa terma, syarat atau peruntukan lain yang terkandung dalam mana-mana permintaan untuk sebut harga, pesanan pembelian, e-mel atau komunikasi lain dari Pembeli yang sebagai tambahan kepada atau tidak konsisten dengan Perjanjian (secara kolektif "Peruntukan Pembeli") tidak mempunyai kekuatan dan kesan dan tidak mengikat Penjual kecuali Pengurus Jualan Penjual menerima syarat, syarat atau peruntukan lain dalam tulisan yang ditandatangani yang secara khusus merujuk kepada Peruntukan Pembeli tersebut. Perjanjian ini tidak boleh dipinda secara lisan atau dengan mana-mana cara tingkah laku oleh salah satu Pihak, tetapi hanya boleh dipinda oleh perjanjian bertulis selanjutnya yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak. Kegagalan atau kelewatan penjual untuk menguatkuasakan mana-mana ketentuan Perjanjian tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian ketentuan tersebut atau hak Penjual untuk menegakkan ketentuan tersebut. Kegagalan atau kelewatan penjual untuk membantah mana-mana Peruntukan Pembeli tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian, perubahan atau pengubahsuaian Perjanjian, atau penerimaan terhadap Ketentuan Pembeli tersebut.

 5. Harga : Kesilapan harga oleh Penjual adalah tertakluk kepada pembetulan sebelum penerimaan Pembeli pengesahan / pengesahan pesanan Penjual. Harga penjual tidak termasuk apa-apa kos pengangkutan, pengangkutan atau penyimpanan atau apa-apa harta, jualan, kegunaan, keistimewaan atau cukai eksport, duti adat atau apa-apa cukai, yuran atau caj lain apa-apa jenis yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan pada atau diukur oleh mana-mana urusniaga antara Pihak-pihak, yang semuanya adalah tanggungjawab Pembeli. Jika mana-mana yang disebutkan di atas mestilah dibayar oleh Penjual, Pembeli akan membayar jumlah tersebut tidak lewat dari masa pembayaran pembayaran barang tersebut.

 6. Pembayaran : Syarat pembayaran adalah jumlah bersih invois dalam mata wang Amerika Syarikat dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois, melainkan jika dinyatakan secara bertulis dalam invois Penjual. Caj pembayaran lewat sebanyak satu setengah peratus (1.5%) dari jumlah invois akan dikenakan untuk setiap bulan, atau mana-mana bahagiannya, bahawa pembayaran tidak dibuat dalam masa 30 hari selepas tarikh invois, melainkan jika tidak dinyatakan secara bertulis dalam invois Penjual. Pembeli Perniagaan yang dilanjutkan syarat kredit mungkin tertakluk kepada surcaj kad kredit sekiranya kad kredit digunakan untuk membayar invois selepas pelanjutan syarat, di mana mengenakan surcaj sedemikian tidak melanggar undang-undang negeri atau tempatan. Sebarang surcaj kad kredit tidak boleh melebihi kos sebenar pemprosesan dan perniagaan Pembeli hendaklah dengan jelas dimaklumkan tentang surcaj dan alasan untuk surcaj itu. Pembeli Perniagaan memahami caj ini dan bersetuju bahawa ia adalah istilah yang berpatutan sebagai sebahagian daripada lanjutan kredit.

 7. Penghantaran; Kekurangan; Kelewatan; Risiko Kehilangan; Pemeriksaan dan Penerimaan : Tarikh penghantaran adalah anggaran sahaja. Penjual tidak akan mempunyai liabiliti jika penghantaran dibuat selepas tarikh anggaran. Penjual boleh membuat ansuran penghantaran, secara invois secara berasingan, yang akan dibayar tanpa mengambil kira penghantaran berikutnya. Kelewatan dalam penghantaran apa-apa ansuran tidak akan melepaskan Pembeli obligasi untuk menerima dan membayar apa-apa ansuran lain. Jika penghantaran ditangguhkan oleh Pembeli, invois Penjual boleh diberikan pada tarikh Penjual bersedia untuk membuat penghantaran. Jika selesai pengeluaran dilewatkan oleh Pembeli, invois Penjual boleh diberikan apabila kelewatan ditentukan, berdasarkan peratusan siap. Produk akan dihantar ke titik fob asal, dengan semua risiko kehilangan atau kerosakan pada produk yang dibebankan kepada Pembeli apabila penghantaran ke pembawa; Walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa produk yang dipegang oleh Penjual sebagai akibat ketidakmampuan Pembeli atau keengganan untuk menerima pengiriman akan diadakan pada risiko, biaya dan biaya tunggal Pembeli. Dalam tempoh 30 hari selepas menerima produk, Pembeli akan memeriksa barang dan melaporkan kepada Penjual secara bertulis apa-apa tuntutan untuk kekurangan, kerosakan atau ketidakpatuhan, dan jika Pembeli tidak berbuat demikian, Pembeli mengetepikan sebarang tuntutan itu dan dianggap telah menerima produk tanpa hak pembatalan lanjut.

 8. Force Majeure : Penjual tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian, termasuk tanpa batasan, penghantaran atau penghantaran produk apa pun atau untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang dialami oleh Pembeli atau mana-mana pihak ketiga yang disebabkan oleh, atau dalam apa-apa cara yang timbul daripada, secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebahagiannya, apa-apa gangguan buruh, embargo, rusuhan, ribut, kebakaran, letupan, tindakan Tuhan atau musuh awam, ketidakupayaan untuk mendapatkan buruh atau bahan yang diperlukan, kemalangan atau kerosakan kepada, atau kegagalan mekanikal, jentera atau peralatan, perubahan dalam keadaan ekonomi, kelewatan atau gangguan pengangkutan atau sebarang sebab lain di luar kawalan Penjual yang munasabah. Sekiranya berlaku kelewatan itu, tarikh penghantaran yang berkenaan akan ditangguhkan untuk mengimbangi kelewatan tersebut. Jika prestasi Penjual diberikan secara kekal tidak mungkin atau tidak praktikal sama ada Pihak boleh membatalkan perintah yang terjejas apabila notis bertulis kepada Pihak yang satu lagi, dan, apabila pembatalan tersebut, Penjual tidak akan bertanggungjawab dan Pembeli akan bertanggungjawab untuk membayar hanya untuk pro- bahagian yang diperuntukkan atau diperuntukkan bagi pesanan sedemikian yang lengkap, termasuk tanpa batasan semua inventori dan bekalan tidak boleh dikembalikan untuk kredit penuh atau selainnya boleh digunakan oleh Penjual.

 9. Waranti : Waranti Terhad Penjual: Penjual adalah pengedar produk yang dihasilkan oleh orang lain. Semua produk yang dihasilkan oleh orang lain dan dijual oleh Penjual kepada Pembeli akan dilindungi hanya dengan jaminan yang disediakan oleh pengilang produk tersebut dan Pembeli bersetuju untuk melihat semata-mata kepada pengilang tersebut dan tidak Menjual untuk sebarang tuntutan waranti yang berkaitan dengan produk tersebut. PENJUAL MEMBUAT TIADA JAMINAN LAIN, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, DENGAN MENGENAI SEBARANG PRODUK (ATAU PERKHIDMATAN)

 10. Pengecualian Semua Jaminan Lain : SEHINGGA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WARANTI YANG DISEDIAKAN OLEH PENJUALAN SEKSYEN 9 DI ATAS DALAM KELEMBAGAAN, DAN EKSKLUSIF, SEMUA JAMINAN LAIN, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, DAN JAMINAN SELEPAS DAN EKSKLUSIF YANG DISEDIAKAN OLEH PENJUAL. SEMUA WARANTI YANG TERTULIS DAN TERSIRAT YANG TERMASUK, TERMASUK WARANTI TERSIRAT TERSIRAT, TERSIRAT JAMINAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN, DAN WARANTI TERSIRAT KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN. Tiada siapa yang diberi kuasa untuk membuat atau mengubahsuai sebarang waranti bagi pihak Penjual

 11. Batasan Liabiliti; Pengecualian Kerugian : Liabiliti penjual berkenaan dengan sebarang tuntutan oleh Pembeli atau mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan apa-apa produk yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli (termasuk, tanpa had penjualan, penggunaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau pengangkutan) akan terhad semata-mata kepada kos produk tersebut dan sebarang tuntutan tersebut mesti dikemukakan kepada Penjual dalam tempoh 30 hari selepas penghantaran produk tersebut. PENJUALAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMBELI ATAU SEBARANG BAHAGIAN KETIGA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN YANG SAMA, SAMPINGAN, KHUSUS ATAU TIDAK LANGSUNG, KEUNTUNGAN HILANG ATAU KERUGIAN LAIN PEMBELI ATAU SEBARANG PIHAK KETIGA YANG MENGISI ATAU DALAM APAPUN WAY YANG BERHUBUNG DENGAN JUALAN, PENGGUNAAN ATAU PENGANGKUTAN PRODUK TERSEBUT.

 12. California Proposition 65 : Beberapa bahan dan produk yang disediakan oleh Penjual mengandungi bahan kimia, termasuk bisphenol A (BPA), yang diketahui keadaan California untuk menyebabkan kerosakan pembiakan. Sesetengah bahan dan produk mengandungi bahan kimia, termasuk karbon hitam, yang diketahui keadaan California untuk menyebabkan kanser. Untuk maklumat lanjut, layari: www.P65Warnings.ca.gov . Penjual adalah pengedar bentuk saham plastik berprestasi tinggi dan kejuruteraan; Penjual bukan pengilang resin dan tidak mengeluarkan bentuk saham plastik itu sendiri. Penjual tidak mempunyai pengetahuan mengenai penggunaan Bahan atau tujuan pembeli untuk bahan tersebut dan tidak mengetahui sama ada Pembeli menjual produk yang dapat mendedahkan pengguna California kepada bahan kimia tersenarai. Pembeli bertanggungjawab untuk memberikan apa-apa dan semua amaran yang sesuai untuk produk yang mematuhi Proposisi 65. Pembeli hendaklah menanggung rugi Penjual dan menyimpan Penjual tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan yang berkaitan dengan Proposisi 65.

 13. Maklumat Sulit : Maklumat rahsia teknikal, perdagangan rahsia, proprietari, sulit dan serupa penjual (secara kolektif, "Maklumat Sulit") yang didedahkan atau diberikan oleh Penjual kepada Pembeli adalah harta tunggal dan eksklusif Penjual. Pendedahan Penjual Maklumat Sulit kepada Pembeli tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi kepada Pembeli apa-apa hak, tajuk atau kepentingan apa-apa jenis dalam mana-mana Maklumat Sulit. Pembeli hendaklah menyimpan semua Maklumat Sulit secara rahsia dan tidak akan mendedahkannya kepada mana-mana orang atau entiti tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu. Pembeli akan membayar balik Penjual untuk apa-apa ganti rugi, kerugian, kos, perbelanjaan dan yuran peguam yang berpatutan, yang diderita atau ditanggung oleh Penjual sebagai hasil penggunaan atau maklumat sulit Sulit Pembeli. Setelah permintaan Penjual, Pembeli akan segera menyerahkan kepada Penjual semua Maklumat Sulit, termasuk tanpa batasan semua salinan atau cabutan daripadanya atau berdasarkannya. Pembeli (a) mengakui bahawa pelanggaran dalam Seksyen 12 ini akan menyebabkan Pembaziran tidak boleh diperbaiki dengan kecederaan dan bahawa pembetulan di sisi undang-undang untuk kegagalan sedemikian akan menjadi ubat yang tidak mencukupi untuk Penjual dan (b) bersetuju untuk mendapatkan Penjual dari prestasi khusus mahkamah, injunksi, perintah pengekangan atau kelegaan yang saksama untuk menguatkuasakan peruntukan sedemikian. Hak penjual untuk mendapatkan dan mendapatkan apa-apa bantuan itu adalah sebagai tambahan kepada, dan bukan sebagai ganti rugi lain yang mana ia berhak mengikut undang-undang yang terpakai (termasuk tanpa had kerugian kewangan).

 14. Default : Jika Pembeli (a) tidak membayar semua atau sebahagian daripada mana-mana invois apabila perlu, (b) tidak mematuhi atau melaksanakan kewajiban lain di bawah Perjanjian atau (c) menjadi tidak solven, diadili sebagai bankrap, fail secara sukarela atau membenarkan pemfailan petisyen dalam muflis, membuat suatu tugasan untuk manfaat pemiutang, mencari apa-apa pelepasan yang sama di bawah mana-mana undang-undang kebankrapan atau statut yang berkaitan atau penerima dilantik untuk asetnya, maka semua jumlah terhutang atau menjadi terhutang dari Pembeli ke Penjual, boleh pada pilihan tunggal penjual, menjadi dengan segera terhutang dan dibayar, dan secara serentak, atau secara alternatif, Penjual boleh, pada pilihan tunggalnya, menamatkan apa-apa perintah yang sedia ada antara Pihak-pihak dan menjalankan apa-apa remedi lain yang tersedia kepada Penjual di bawah yang terpakai undang-undang. Pembeli dengan ini memberi kepada Penjual kepentingan keselamatan dalam dan keutamaan pertama di atas (a) semua produk yang dijual oleh Penjual sehinggalah Pembeli telah membayar sepenuhnya untuk produk tersebut, dan (b) semua bahan dan produk yang menggabungkan produk yang dijual oleh Penjual sehingga seperti masa Pembeli telah membayar sepenuhnya untuk produk yang dijual oleh Penjual.

 15. Spesifikasi; Kesesuaian : Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan spesifikasi, reka bentuk dan prestasi produk yang dibeli oleh Pembeli dari Penjual, termasuk kesesuaian produk untuk kegunaan yang diinginkan Pembeli. Peniaga tidak mempunyai tanggungjawab sedemikian. Pembeli bersetuju bahawa ia telah membuat penentuan bebas sendiri kesesuaian produk untuk kegunaan dimaksudkan oleh Pembeli tanpa bergantung pada Penjual. Pembeli akan menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Penjual tidak berbahaya daripada dan terhadap semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, yuran peguam, yuran pakar dan kos dan perbelanjaan lain yang timbul daripada apa-apa tuntutan atau pertengkaran yang produk ditentukan, direka atau dipilih oleh Pembeli dan dijual oleh Penjual (a) rosak atau kurang dalam spesifikasi, reka bentuk, prestasi atau kesesuaian untuk kegunaan yang dimaksudkan oleh Pembeli atau (b) melanggar, melanggar atau menyalahgunakan mana-mana paten, rahsia perdagangan, tanda dagangan atau hak cipta.

 16. Yuran, Kos dan Perbelanjaan Peguam; Ganti Rugi : Dalam apa-apa prosiding, tindakan atau timbang tara berkenaan dengan suatu Perjanjian atau Syarat, Pihak yang berhak berhak untuk menjadi yuran peguam, perbelanjaan pakar, kos dan pembayaran lain dari pihak yang berpatutan. Sekiranya Penjual menjadi pihak dalam mana-mana prosiding, tindakan atau timbangtara yang melibatkan sebarang tuntutan oleh atau terhadap Pembeli atau oleh atau terhadap mana-mana entiti atau orang lain yang berasaskan keseluruhan atau sebahagiannya pada mana-mana produk yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli, Pembeli akan menanggung rugi, membela dan memegang Penjual tidak berbahaya dari dan terhadap semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, yuran peguam, yuran pakar dan kos dan perbelanjaan lain yang dilakukan oleh Penjual berkaitan dengan prosiding, tindakan atau timbang tara tersebut.

 17. Pembatalan : Pembeli tidak boleh membatalkan sebarang pesanan pembelian yang diakui oleh Penjual tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis Penjual dan tanpa membayar balik Penjual untuk semua kos, perbelanjaan dan kerugian yang ditanggung oleh Penjual akibat pembatalan tersebut, termasuk tanpa batasan keuntungan dan overhead yang wajar Penjual.

 18. Undang-undang yang mengawal; Bidang kuasa; Tempat : Keseluruhan urusniaga dan urusan antara Penjual dan Pembeli, termasuk tanpa batasan tafsiran dan kesan Perjanjian Pihak, Terma, permintaan Pembeli untuk sebut harga, Sebut harga penjual, pesanan pembelian Pembeli, pengakuan pesanan Penjual, Invoice Penjual, akan ditadbir oleh dan mesti ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri California tanpa merujuk kepada prinsip-prinsip konflik undang-undang. Setiap Pihak dengan ini tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat (a) bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Tengah California dan mahkamah negeri yang terpakai yang terletak di Orange County, California untuk apa-apa tindakan atau prosiding yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan penjualan produk Penjual kepada Pembeli, (b) bersetuju bahawa tempat tunggal dan eksklusif untuk apa-apa tindakan atau prosiding sedemikian hendaklah menjadi mahkamah yang dinyatakan dalam (a) di atas dan (c) mengetepikan dan bersetuju untuk tidak merayu atau menuntut di mana-mana mahkamah itu bahawa apa-apa tindakan atau prosiding yang dibawa ke mana-mana mahkamah itu telah dibawa masuk dalam forum yang tidak menyenangkan.

 19. Pengganti dan Pemberian; Tugasan : Perjanjian Pihak, termasuk Syarat-syarat akan mengikat setiap Pihak dan penggantinya dan penerima; Walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa Pembeli tidak akan memberikan apa-apa hak atau kewajipannya di bawahnya tanpa persetujuan tertulis sebelum Penjual, yang persetujuan boleh ditahan dalam budi bicara mutlak Penjual, dan dalam hal penugasan, Pembeli akan tetap bertanggung jawab atas kewajiban penuh Pembeli.

Lokasi profesional Plastik
Disyorkan untuk anda