View In English View In English
pembekal plastik, lembaran plastik, plastik rod, tiub plastik, plexiglass, kedai Hubungi Kami Hubungi Kami Lokasi Lokasi Mengenai Kami Mengenai Kami Track Track Track Track Daftar Daftar Log masuk Masuk Troli Membeli-belah Troli (0)
 
 • Pemimpin dalam Lembaran Plastik, Batang, Tiub, Profil, & Komponen
 • Meminta Quote A
USA Locations Closed Monday July 4th for Independence Day

Terma & Syarat Pesanan Pembelian

TERMA DAN SYARAT PEMBELIAN PERBELANJAAN PELESAN PROFESIONAL (Rev. 10.9.18)
 1. Definisi . Seperti yang digunakan di dalam Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini, definisi "Penjual" dan "Pembeli" adalah pihak-pihak tersebut yang ditetapkan seperti itu di muka Pesanan Pembelian. "Pihak" hendaklah digunakan untuk merujuk kepada Penjual atau Pembeli; "Pihak" hendaklah merujuk kepada Penjual dan Pembeli. Istilah "barangan" merangkumi semua bahan, peralatan, barang, dan harta setiap jenis, jenis dan perihalan yang disediakan oleh Penjual, seperti yang diterangkan pada muka Pesanan Pembelian. Istilah "perkhidmatan" hendaklah termasuk reka bentuk, penghantaran, pemasangan, pemeriksaan dan / atau pengujian yang dinyatakan, dilaksanakan, atau diperlukan untuk dilakukan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan yang diperintahkan oleh Pesanan Pembelian ini.

 2. Ketua . Perintah Pembelian ini antara Penjual dan Pembeli akan menjadi kontrak yang mengikat apabila menandatangani Penjual dan mengembalikan salinan penerimaan (tanpa syarat atau pengubahsuaian) Pesanan Pembelian (jika disediakan), atau apabila penghantaran apa-apa barang yang diperintahkan atau permulaan prestasi di bawah ini, mana-mana berlaku dahulu. Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini dimasukkan dan menjadi sebahagian daripada Pesanan Pembelian untuk semua tujuan.

 3. Konflik . Sekiranya Pesanan Pembelian ini dibuat di bawah kontrak bertulis yang sedia ada antara Penjual dan Pembeli, terma-terma kontrak tersebut akan diguna pakai sejauh mana konflik. Tanpa apa-apa kontrak bertulis itu, apa-apa sebutharga yang dikeluarkan oleh Penjual hendaklah ditadbir semata-mata oleh Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini, dan Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini akan mentadbir secara eksklusif pembelian apa-apa barang dan penyediaan apa-apa perkhidmatan di bawah mana-mana Perintah Pembelian antara pihak-pihak, dan apa-apa terma dan syarat atau dokumen yang serupa yang dikeluarkan oleh Penjual dan berupa untuk memohon kepada urusniaga tersebut adalah dengan ini ditolak dalam keseluruhannya dan akan menjadi batal dan tidak sah. Tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, setakat mana sebut harga, penerimaan atau dokumen yang serupa yang dikeluarkan oleh Penjual dikatakan ditadbir secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan terma dan syarat selain dari yang dinyatakan dalam Ketentuan dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini dan merupakan " menawarkan "atau" tawaran balas "di bawah undang-undang yang terpakai, tawaran atau tawaran balas ditolak secara keseluruhannya. Dalam keadaan sedemikian, Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini, bersama-sama dengan Pesanan Pembelian yang asal atau dokumen yang serupa, adalah bertujuan untuk menjadi "pengambilalihan" di bawah undang-undang yang terpakai dan penerimaan Penjual bagi Pesanan Pembelian tersebut, dan / atau kesediaan untuk menjual barang dan / atau memberikan perkhidmatan sedemikian, secara jelas dikondisikan pada penerimaan Penjual Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini sebagai terma dan syarat tunggal dan eksklusif yang mengawal urusniaga yang diterangkan di dalamnya. Pembuatan atau penghantaran penjual apa-apa barang, atau penjadualan atau membenarkan apa-apa perkhidmatan yang boleh dilakukan, atau mengambil apa-apa langkah lain yang semunasabahnya dikira untuk memudahkan penjualan atau penyerahan barang atau penyediaan perkhidmatan, di bawah mana-mana Perintah Pembelian itu, tanpa batasan , merupakan penerimaan Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini berkenaan dengan pengecualian semua terma dan syarat lain.

 4. Penghantaran Barangan dan Perkhidmatan . Masa adalah intipati dan penghantaran hendaklah dibuat dalam kuantiti dan pada masa yang dinyatakan dalam jadual Pembeli di muka atau dilampirkan pada Pesanan Pembelian. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara bertulis, semua penghantaran akan menjadi destinasi FOB Pembeli, pengangkut barang, dan pengiriman tidak separa akan diterima. Nombor bahagian dan nombor pesanan pembeli mesti muncul pada semua kertas perkapalan dan invois. Barangan mesti (i) disesuaikan dan disediakan untuk penghantaran untuk mendapatkan kadar pengangkutan yang paling rendah, (ii) mematuhi keperluan pembeli dan peraturan pembungkusan, dan (iii) selaras dengan semua statut, peraturan dan peraturan yang terpakai. Kecuali dinyatakan secara jelas oleh Pembeli, tiada caj yang dikenakan untuk pembungkusan, crating, atau ekspres barang. Penjual hendaklah menggunakan cara paling ekonomik untuk penghantaran tepat pada masanya, melainkan jika diarahkan oleh Pembeli. Penjual akan bertanggungjawab untuk kos pengangkutan yang berlebihan yang disebabkan oleh sebarang penyelewengan dari arahan Pembeli, jika diberi. Penghantaran atau penerimaan mana-mana barang di bawah Pesanan Pembelian ini tidak akan menjadi pengabaian apa-apa hak atau pemulihan Pembeli di bawah ini atau di sisi undang-undang atau sebarang kewajipan Penjual untuk mematuhi mana-mana peruntukan di sini.

 5. Pemindahan Tajuk . Barang-barang tersebut hendaklah berada di risiko tunggal Penjual sehingga dihantar kepada Pembeli pada titik yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian dan diterima oleh Pembeli. Penjual secara khusus akan mengenal pasti semua barang sedemikian pada waktu yang paling awal dan dengan jelas akan menandakan dan mengasingkan barang tersebut di kemudahan Penjual. Tajuk, tetapi tidak berisiko, akan lulus kepada Pembeli pada masa barang dikenal pasti dan / atau dimasukkan ke dalam barang yang dilindungi oleh Pesanan Pembelian. Penjual membenarkan Pembeli memfailkan penyata pembiayaan rekod atau dokumen lain pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak Pembeli, untuk mendapatkan haknya dalam barang tersebut. Penjual hendaklah memberi akses Pembeli yang munasabah kepada kemudahannya untuk mengesahkan pematuhan dengan peruntukan ini.

 6. Waranti . Tanpa menjejaskan perwakilan atau jaminan di bawah undang-undang atau selainnya diberikan oleh Penjual, Penjual secara nyata memberi jaminan dan menjamin bahawa: (a) barang adalah (i) sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan mereka, (ii) bebas, (iii) baru, (iv) dari liens, tuntutan dan / atau bebanan, (v) bahan dan pengerjaan yang baik, dan (vi) bebas dari kecacatan; dan (b) perkhidmatan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan baik pekerja dan mengikut piawaian industri yang tertinggi. Penjual bersetuju untuk menggantikan atau membetulkan, mengikut budi bicara tunggal Pembeli dan tanpa kos kepada Pembeli, sebarang barang yang tidak mematuhi keperluan yang disebutkan di atas. Peniaga hendaklah menanggung semua kos pengambilan dan penyerahan semula kepada kemudahan Pembeli. Pada budi bicara mutlak Pembeli, Penjual hendaklah melaksanakan semula sebarang perkhidmatan yang tidak dilakukan kepada kepuasan Pembeli tanpa dikenakan biaya kepada Pembeli. Tempoh jaminan akan bermula apabila penghantaran atau penerimaan barangan atau prestasi perkhidmatan, yang mana kemudiannya, dan masih sah selama satu tahun atau tempoh jaminan waranti standard Penjual, mengikut mana yang lebih lama. Penjual hendaklah memastikan Pembeli akan diberikan semua waranti pihak ketiga, termasuk tajuk yang tidak dapat dielakkan, dalam dan kepada barang-barang. Bayaran tidak boleh dianggap sebagai penerimaan atau kepuasan terhadap barang atau perkhidmatan Penjual atau merupakan sebarang penepian oleh Pembeli hak dan remedi di bawah ini atau di sisi undang-undang. Penjual tidak boleh menyebarkan atau mengubah suai lukisan, cetakan dan spesifikasi lain (secara kolektif, "Dokumen Pembeli") tanpa kebenaran bertulis Pembeli terlebih dahulu. Sekiranya Pembeli memberikan lukisan Penjual, cetakan atau spesifikasi lain, yang sama tidak akan melepaskan Penjual mengenai sebarang kewajipan di bawah ini. Selanjutnya, Penjual hendaklah, sebelum memulakan apa-apa kerja di bawah ini, mempunyai kewajipan untuk mengkaji semula dokumen Pembeli untuk kesempurnaan, ketepatan dan pematuhan semua peraturan dan piawaian industri. Penjual hendaklah memberitahu Pembeli apa-apa ketidakseragaman dalam dokumen Pembeli dengan Perintah Pembelian, peraturan dan piawaian yang berkenaan.

 7. Penerimaan, Penolakan dan Pembatalan Penerimaan . Selepas menerima barangan, Pembeli hendaklah mempunyai masa yang munasabah, tetapi tidak kurang daripada 10 hari, di mana untuk memeriksa dan menerima atau menolak barang tersebut. Pembeli mempunyai hak untuk menolak barangan yang tidak mematuhi Perintah Pembelian. Kecuali jika disepakati sebaliknya, barangan yang ditolak hendaklah dikembalikan kepada Penjual untuk kredit atau penggantian penuh, pada risiko dan perbelanjaan tunggal Penjual, termasuk kos pengangkutan kedua-dua cara. Pembeli boleh, atas pilihannya, membeli barang pengganti sebagai ganti barang yang ditolak dengan Penjual bertanggungjawab terhadap semua kos yang berlebihan, termasuk, tanpa batasan, sebarang kenaikan harga yang dibayar untuk barang-barang dan apa-apa perbelanjaan penghantaran yang dipercepat. Penerimaan oleh Pembeli sebahagian daripada barang tidak akan mengikat Pembeli untuk menerima bakinya. Penerimaan semua atau sebahagian barangan tidak akan menimbulkan Pembeli hak untuk membatalkan penerimaan dan mengembalikan mana-mana bahagian barang atau hak untuk membuat tuntutan ganti rugi kerana sebarang kecacatan terpendam atau kegagalan barang untuk mematuhi Perintah Pembelian .

 8. Harta Intelek . Waran penjual dan jaminan bahawa barang dan perkhidmatan dan penggunaan Pembeli tidak akan melanggar atau menyalahgunakan harta intelek pihak ketiga atau haknya di dalamnya, dan Peniaga akan MENJALANKAN, MENYERAHKAN DAN TIDAK TERLIBAT Pembeli dan pelanggannya dari dan terhadap mana-mana dan semua saman, tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, perbelanjaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua perbelanjaan litigasi, kos mahkamah, yuran saksi pakar, dan yuran peguam) atau liabiliti yang timbul daripada, akibat atau berkaitan dengan pelanggaran atau penyelewengan hak harta intelek pihak ketiga. Menjual lagi waran bahawa apa-apa label atau tanda dagang yang dilekatkan kepadanya oleh atau bagi pihak Penjual adalah bebas dari sebarang tuntutan untuk pelanggaran hak cipta atau tanda dagangan. Di mana bentuk pembangunan atau menjadi sebahagian daripada Perintah Pembelian ini, pemilikan apa-apa ciptaan, reka bentuk atau hak cipta yang timbul daripada pembangunan itu akan dipindahkan kepada Pembeli, dan Penjual hendaklah bekerjasama sebagaimana perlu untuk membuat pemindahan sedemikian berkesan sebaik sahaja apa-apa hak itu timbul. Perintah Pembelian ini tidak memindahkan hak harta intelek Pembeli, termasuk, tanpa batasan, apa-apa maklumat yang terkandung dalam atau digambarkan pada dokumen Pembeli. Pembeli mengekalkan tajuk untuk semua maklumat dan bahan dalam bentuk atau format apa pun, yang diberikan kepada Penjual untuk memudahkan prestasi di bawah Pesanan Pembelian. Ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini akan bertahan dalam penghentian Pesanan Pembelian ini.

 9. Bayaran ganti rugi . Penjual hendaklah DEFEND, INDEMNIFY DAN HOLD HARMLESS Pembeli, induknya, sekutu, anak syarikat dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen masing-masing dan semua tuntutan, tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, perbelanjaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua atau liabiliti (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, liabiliti pencemaran, kerosakan harta benda atau kecederaan diri, termasuk kematian, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditegaskan terhadap atau mengalami atau yang ditanggung oleh Pembeli kerana ketidakpatuhan Penjual dengan terma dan syarat Perintah Pembelian ini), sama ada sifat atau jenis, sama ada dalam kontrak atau tort atau sebaliknya, sama ada berbangkit di bawah undang-undang biasa atau statut negeri atau persekutuan, atau timbul akibat, hasilnya dari atau berhubung dengan Pesanan Pembelian ini atau apa-apa barang yang dibekalkan atau perkhidmatan yang diberikan di bawah ini, dan sama ada atau tidak disebabkan, DALAM SESUAI ATAU DALAM BAHAGIAN, dengan kecuaian (BE IT SOLE, CONCURRENT, ACTIVE OR PASASS), BREACH JAMINAN, LIABILITAS STRICT atau kesalahan undang-undang yang lain dari Pembeli, KECUALI DENGAN SELESAI YANG DIPERLUKAN UNTUK KECEMERLANGAN PEMBAYARAN ATAU MISCONDUCT KEBUTUHAN. Ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini akan bertahan dalam penghentian Pesanan Pembelian ini. Pihak-Pihak selanjutnya bersetuju bahawa: (a) Setiap Pihak akan memberitahu pihak lain dengan serta-merta mengenai apa-apa tuntutan, tuntutan atau tindakan yang boleh dikemukakan kepada atau disampaikan kepadanya oleh mana-mana orang yang timbul daripada atau akibat barang yang dibekalkan atau perkhidmatan yang diberikan menurut Perintah Pembelian ini, dan hendaklah membayar kepada pihak lain satu peluang untuk mengambil alih pertahanan, dengan nasihat yang dipilih sendiri oleh tuntutan, tuntutan atau tindakan sedemikian; dan (b) Pembeli boleh, pada pemilihannya, menahan mana-mana wang yang kena dibayar di bawah ini dan memohon sama dengan pembayaran apa-apa caj, perbelanjaan atau kerugian yang Pembeli ditanggung di bawah ini.

 10. Harta Pembeli . Penjual hendaklah mengekalkan dan mengekalkan keadaan yang baik dan kembali apabila diminta sebarang harta Pembeli semasa berada dalam milik Penjual atau selainnya di bawah kawalan Penjual. Harta pembeli hendaklah disimpan dengan betul, diasingkan dan ditandakan dengan betul dan bebas daripada apa-apa lien, tuntutan, atau bebanan. Penjual hendaklah membenarkan pemeriksaan harta pembeli, menyimpan rekod konsumsi yang tepat, dan atas permintaan, bekerjasama sepenuhnya dengan Pembeli untuk memberi pulangan yang berkesan, pada kos Pembeli, hartanya. Penjual membenarkan Pembeli memfailkan penyata pembiayaan rekod atau dokumen lain pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak Pembeli, untuk mendapatkan haknya dalam barang tersebut. Penjual hendaklah mengambil semua risiko dan liabiliti yang timbul daripada penggunaan harta Pembeli. Pembeli, mengikut budi bicara mutlaknya, akan menentukan pelupusan barang yang rosak. Sekiranya Pembeli menentukan bahawa harta benda itu rosak tidak dapat dikembalikan, Penjual hendaklah dengan segera membayar balik Pembeli untuk nilai penggantian barang tersebut. Sekiranya Pembeli menentukan bahawa hartanya dapat diperbaiki, Penjual bertanggungjawab untuk semua perbelanjaan pembaikan.

 11. Force Majeure . Baik Parti tidak akan berada di bawah ini untuk kegagalan atau kelewatan dalam pelaksanaan yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalannya yang munasabah, seperti tindakan Tuhan atau musuh awam; kemalangan; api; letupan; ribut; wabak; perbuatan perang, termasuk pemberontakan, revolusi, rusuhan atau embargo; dan undang-undang dan larangan kerajaan, sekatan dan / atau peraturan. Parti yang terjejas hendaklah memberitahu Pihak lain dengan seberapa segera yang munasabah mungkin selepas peristiwa majeure force. Pihak hendaklah memberi persetujuan untuk menentukan sama ada dan apa terma dan syarat untuk meneruskan atau menamatkan Pesanan Pembelian.

 12. Terma pembayaran . Harga barang dan / atau perkhidmatan hendaklah seperti yang ditentukan dalam Perintah Pembelian. Berikutan penerimaan barangan dan / atau perkhidmatan oleh Pembeli, pembayaran akan dibuat dalam masa enam puluh (60) hari dari penerimaan invois yang betul Penjual dalam dolar AS; melainkan dirundingkan sebaliknya semasa pembentukan akaun pembekal. Sekiranya barangan atau perkhidmatan yang tidak mematuhi, ingkar atau penamatan, Pembeli boleh, dalam pemilihannya, menahan apa-apa wang yang kena dibayar di bawah ini. Bahagian invois yang tidak dapat dipertikaikan masih perlu dibayar.

 13. Pemeriksaan . Pelanggan pembeli dan pembeli berhak, atas budi bicara Pembeli, dan memberi notis yang wajar, memeriksa perkembangan Pesanan Pembelian, memeriksa barang, atau saksi atau melakukan pengujian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian, semasa pembuatan dan sebelum penghantaran. Penjual hendaklah memberi akses Pembeli ke premis Penjual (dan subkontraktornya) pada waktu yang munasabah. Sebarang pemeriksaan atau ujian sedemikian yang disaksikan atau dilakukan oleh Pembeli tidak akan melepaskan Penjual daripada apa-apa kewajipannya di bawah Perintah Pembelian atau undang-undang yang terpakai. Pembeli, pelanggan, wakil dan / atau badan pengawalselia berhak untuk melawat subkontraktor Penjual atau Penjual dan subkontraktor dan melihat dokumentasi untuk memastikan kesesuaian dengan keperluan kontrak. Plastik Profesional mengekalkan hak untuk terus mengawasi program kualiti dan produk dan berhak menolak mana-mana unsur program yang dianggap tidak memuaskan.

 14. Kontraktor Bebas . Penjual hendaklah bertindak sebagai kontraktor bebas dan bukan sebagai ejen atau pekerja Pembeli atau pelanggannya.

 15. Subkontrak . Penjual tidak boleh subkontrak mana-mana bahagian perkhidmatan yang akan dilaksanakan atau penyediaan barang-barang yang akan dihantar di bawah Pesanan Pembelian ini tanpa kebenaran bertulis Pembeli secara nyata.

 16. Lalai dan Penamatan . Sekiranya Penjual tidak dapat memenuhi tarikh akhir penghantaran yang terkandung di dalam Pesanan Pembelian, atau tidak dapat melaksanakan syarat-syarat Pesanan Pembelian untuk apa-apa sebab, Penjual mesti memberitahu Pembeli secara bertulis dengan serta-merta. Sekiranya berlaku kegagalan oleh Penjual dalam melaksanakan apa-apa kewajipan di bawah ini, Pembeli boleh, pada pilihannya, membatalkan Perintah Pembelian tanpa penalti atau liabiliti dan boleh memegang Penjual bertanggungjawab atas semua ganti rugi yang timbul daripada kegagalan tersebut. Lalai hendaklah disifatkan berlaku jika, dalam pendapat yang munasabah Pembeli, Penjual tidak dapat mematuhi kewajipannya di bawah Pesanan Pembelian. Pembeli boleh, atas pilihannya, atas alasan selain daripada kegagalan Penjual, menamatkan atau menangguhkan Perintah Pembelian, secara keseluruhan atau sebahagiannya, dan Penjual hendaklah menghentikan semua prestasi di bawah ini, kecuali sebagaimana diarahkan oleh Pembeli. Penjual hendaklah menasihati Pembeli tentang kuantiti barangan dan bahan mentah di tangan atau dibeli sebelum penamatan dan pelupusan yang paling baik yang Penjual dapat membuatnya. Penjual hendaklah mematuhi arahan Pembeli mengenai pelupusan barang dan bahan mentah. Penjual hendaklah mengemukakan kepada Pemberi notis bertulis mengenai hasratnya untuk mengemukakan tuntutan berdasarkan penamatan tersebut dalam masa 15 hari dari tarikh notis penamatan, dan semua tuntutan tersebut akan dibuat secara terperinci dan dibuktikan dengan bil, resit, dan dokumen yang serupa dalam tempoh 30 hari selepas itu, atau tuntutan sedemikian hendaklah diketepikan. Pembeli hendaklah membayar Penjual harga yang dipersetujui untuk perkhidmatan yang diberikan dengan betul, harga pesanan barang siap yang diterima oleh Pembeli, dan biaya kepada Penjual, tidak termasuk keuntungan dan kerugian, kerja yang sedang berjalan dan bahan mentah yang berhubungan dengan Pesanan Pembelian. Pembeli berhak untuk mengesahkan tuntutan tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memeriksa dan mengaudit rekod, kemudahan, kerja atau bahan Penjual yang berkaitan dengan Perintah Pembelian. Pembeli tidak akan membuat pembayaran untuk kerja siap, bekerja dalam proses, atau bahan mentah yang dibuat atau diperolehi oleh Penjual yang tidak perlu terlebih dahulu atau melebihi keperluan penghantaran Pembeli di bawah Pesanan Pembelian. Walau apa pun di atas, bayaran yang dibuat di bawah seksyen ini tidak boleh melebihi harga agregat yang dinyatakan dalam Perintah Pembelian, tolak apa-apa bayaran yang dibuat atau dibuat. Pembayaran yang diberikan di bawah perenggan ini akan menjadi tanggungjawab Pembeli sahaja sekiranya Perintah Pembelian ditamatkan.

 17. Cukai . Penjual dan subkontraktornya akan bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua cukai yang sah oleh Penjual berkenaan dengan barangan dan perkhidmatan yang dilakukan atau diberikan kepada Pembeli, termasuk, tetapi tidak terhad kepada cukai pendapatan AS (persekutuan dan negara) dan bukan-AS, cukai keselamatan sosial, cukai pengangguran, cukai francais, duti setem, yuran latihan, cukai hartanah dan peribadi, dan jualan, nilai tambah dan cukai yang serupa berkaitan dengan apa-apa peruntukan barangan atau perkhidmatan Penjual di bawah ini. Di samping itu, Penjual akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua kos dan perbelanjaan import dan eksport, duti kastam, imposts, cukai, tarif, dan semua yuran lain yang mungkin dinilai atas prestasi kerja. Berkenaan dengan barangan dan perkhidmatan, Pembeli, jika dikehendaki oleh undang-undang, akan menahan dari pembayaran kepada pajak Penjual atau apa-apa jumlah lain Pembeli dikehendaki menahan di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa yang dikenakan wewenang ke atas Pembeli di mana barang atau jasa sedang dilakukan atau disediakan oleh Penjual. Apa-apa cukai atau jumlah lain yang ditahan hendaklah dibayar oleh Pembeli kepada cukai yang dikenakan atau pihak berkuasa lain yang tepat pada masanya. Atas permintaan yang ditulis Penjual kepada Pembeli, Pembeli akan memberikan Penjual dengan resit yang membuktikan pembayaran cukai yang ditahan dari jumlah yang perlu dibayar kepada Penjual.

 18. Insurans . Penjual hendaklah, dengan kos sendiri, mengatur dengan syarikat / penanggung insurans yang boleh diterima oleh Insurans minimum pembeli seperti berikut: a) Insurans pampasan pekerja, atau liputan yang serupa, mencukupi untuk memenuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai bagi setiap bidang kuasa di mana Penjual dan pekerjanya adalah melakukan kerja bagi pihak Pembeli. Polisi insurans hendaklah disahkan untuk memasukkan liabiliti majikan dengan had tidak kurang daripada AS $ 1,000,000 setiap kemalangan; b) insurans liabiliti am yang komprehensif dengan had tunggal gabungan bagi kecederaan anggota dan kerosakan harta sebanyak US $ 1,000,000 setiap kemalangan, polisi akan disahkan untuk meliputi liputan kerosakan harta benda bentuk, produk / liputan operasi yang lengkap; c) insurans liabiliti kereta dengan had tunggal gabungan untuk kecederaan tubuh dan kerosakan harta sebanyak AS $ 1,000,000 setiap kemalangan; d) insurans liabiliti payung dengan had tidak kurang daripada AS $ 5,000,000 yang akan berlebihan dan tidak kurang daripada perlindungan yang dikehendaki di bawah b) dan c) di atas, dan hendaklah termasuk peruntukan jurang bagi kelonggaran had dasar. Deduktibles Insurans akan menjadi tanggungjawab Penjual. Semua dasar hendaklah mengandungi pengecualian hak subrogasi daripada Penjual dan penanggung insuransnya terhadap Pembeli, dan hendaklah mengandungi suatu peruntukan bahawa liputan tidak akan digantung, dibatalkan, dibatalkan, dikurangkan dalam liputan atau dalam had kecuali selepas tiga puluh (30) hari sebelum notis bertulis telah diberikan kepada Pembeli. Apa-apa liputan yang dikehendaki disediakan oleh Penjual akan dianggap sebagai utama dan tidak melebihi atau memberi sumbangan dengan apa-apa liputan yang sama yang dibawa oleh Pembeli.

 19. Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar . Penjual hendaklah mematuhi mana-mana dan semua peraturan yang berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan perlindungan alam sekitar. Penjual selanjutnya bersetuju mematuhi semua peraturan keselamatan, kesihatan, alam sekitar, dan ubat-ubatan dan / atau penyalahgunaan alkohol, dasar dan prosedur yang berlaku di semua tapak kerja. Selanjutnya, Peniaga mewakili dan menjamin bahawa semua barang adalah dan akan apabila dihantar bebas dari semua bahan berbahaya dan tiada tuntutan, tuntutan, atau notis telah difailkan atau sebarang prosiding bermula dengan mendakwa liabiliti penjual sehubungan dengan penggunaan mana-mana bahan berbahaya yang berkaitan dalam apa cara untuk pembuatan atau penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan. Penjual hendaklah menyediakan lembaran data keselamatan bahan untuk setiap barang atau bahan yang mengandungi bahan-bahan toksik yang dibeli oleh Pembeli dari Penjual, dan Penjual hendaklah melekat pada setiap bekas yang mengandungi bahan toksik nama kimia dan amaran bahaya yang sesuai untuk kegunaan dan pengendalian bahan selamat, bersama-sama dengan sebarang tanda dan legenda yang diperlukan. Penjual hendaklah menyediakan lembaran data keselamatan bahan lain yang berkaitan dengan barangan tersebut apabila diminta.

 20. Pemulihan . Hak dan remedi Pembeli yang dinyatakan di sini tidak eksklusif dan merupakan tambahan kepada semua hak dan remedi yang ada di undang-undang atau ekuiti.

 21. Bukan penepian . Kegagalan pembeli untuk mendesak atas prestasi yang ketat dari apa-apa istilah atau syarat yang dinyatakan di sini tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas apa-apa hak atau remedi yang Pembeli boleh dan tidak dianggap sebagai pelepasan pelanggaran berikutnya yang sama atau istilah atau syarat lain yang sama di sini.

 22. Jual semula kepada Kerajaan AS . Semua pesanan untuk dijual semula atau perkhidmatan untuk kerajaan AS akan diberi penjelasan di muka Pesanan Pembelian dengan nombor kontrak dan maklumat agensi. Penjual bersetuju untuk mematuhi semua peruntukan dalam kontrak Pembeli dengan kerajaan (termasuk klausa kontrak Peraturan Perolehan Persekutuan yang diperbadankan dengan rujukan atau tambahan agensi lain seperti DFAR) yang berkaitan dengan atau menjejaskan prestasi Penjual Pesanan (dan, untuk maksud itu, rujukan kepada "Kerajaan" atau "pegawai kontrak" bermaksud Pembeli). Teks lengkap klausa boleh diakses secara elektronik di www.acquisition.gov/browse/index/far .

 23. Pematuhan Undang-Undang . Penjual hendaklah mematuhi semua undang-undang, peraturan, peraturan, perintah dan / atau perintah rasmi kerajaan yang dirujuk dalam Perintah Pembelian ini atau berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Penjual di bawah Pesanan Pembelian ini, termasuk tanpa batasan undang-undang dan peraturan anti-boikot AS dan AS dan terpakai kawalan eksport antarabangsa dan peraturan kastam. Tanpa mengehadkan perkara terdahulu, Penjual mewakili bahawa ia telah memperoleh semua lesen dan kebenaran yang diperlukan untuk mengeksport atau mengeksport semula barang, teknologi atau perkhidmatan di bawah Pesanan Pembelian kepada Pembeli atau kepada pengguna akhir yang dikenal pasti oleh Pembeli kepada Penjual. Setakat yang berkenaan, Penjual dengan ini bersetuju bahawa barang-barang itu akan dihasilkan dan perkhidmatan akan dilakukan dengan mematuhi Akta Piawaian Buruh yang Adil, dan Akta Kontrak Perkhidmatan, sebagaimana yang terpakai dan dipinda, dan bersetuju untuk mengesahkannya dengan sama pada invoisnya.

 24. Anti-rasuah dan Rasuah . Penjual mewakili, waran dan perjanjian yang ia dan orang-orangnya yang Berkaitan telah menjalankan, dan akan sentiasa menjalankan, perniagaannya dan masing-masing sesuai dengan undang-undang, peraturan, peraturan, dekri dan / atau perintah pemerintah Amerika Serikat, United Kerajaan dan mana-mana negara di mana barangan dan / atau perkhidmatan disediakan di sini berkaitan dengan anti rasuah, anti-rasuah dan anti-pengubahan wang haram. Penjual dan Orang Bersekutunya hendaklah mengekalkan prosedur yang mencukupi untuk meneruskan yang disebutkan di atas. Penjual dan Orang Bersekutunya tidak membuat, ditawarkan, berjanji untuk membuat atau membenarkan pembuatan, dan tidak boleh membuat, menawarkan atau berjanji untuk membuat, atau membenarkan pembuatan: (a) apa-apa pembayaran atau pemindahan lain apa-apa yang bernilai jika dan setakat yang berbuat demikian adalah atau akan melanggar atau tidak konsisten dengan prinsip atau kehendak mana-mana undang-undang anti-rasuah, anti-rasuah atau anti-pengubahan wang haram yang dikenakan kepada Pembeli atau Penjual, atau kepada syarikat induk masing-masing , termasuk tanpa had, Akta Amalan Rasuah Asing AS dan, jika berkenaan, Akta Rasuah Inggeris (2010); atau (b) apa-apa apa yang dipanggil "kemudahan" atau "gris" pembayaran tanpa mengira adat tempatan dan walaupun di sesetengah negara pembayaran sedemikian mungkin sah. Apa-apa kegagalan untuk mematuhi fasal ini hendaklah menjadi pelanggaran ketara Pesanan Pembelian yang tidak dapat diperbaiki. "Orang Bersekutu" bermaksud mana-mana orang yang berkaitan dengan Penjual termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ibu bapa Penjual, anak syarikat dan pemiliknya, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, wakil, subkontraktor dan pembekal masing-masing.

 25. Mineral Konflik . Penjual mewakili, waran dan perjanjian yang, kepada pengetahuan Penjual selepas siasatan yang munasabah, barang-barang tersebut, dan apabila penghantaran akan menjadi, DRC Konflik Percuma (kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam Akta Bursa Efek AS 1934, sebagaimana yang dipinda oleh Seksyen 1502 Pembaharuan Dodd-Frank Wall Street dan Akta Perlindungan Pengguna dan peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat). Penjual hendaklah dengan segera memberitahu Pembeli secara bertulis sekiranya Penjual adalah atau menyedari apa-apa sebab untuk mempercayai bahawa barang itu bukan Konflik Percuma DRC. Sejauh mana Penjual memperoleh emas, timah, tantalum dan / atau tungsten dari pelebur atau pemurni untuk dimasukkan ke dalam barang, Penjual mewakili, waran dan perjanjian yang bahan tersebut akan diperolehi semata-mata dari satu atau lebih pelebur atau penapis yang terdapat pada senarai smelter dan refiner yang mematuhi syarat yang terdapat di www.conflictfreesmelter.org .

 26. Hak Audit . Pembeli mempunyai hak (tetapi bukan kewajiban) untuk mengaudit buku dan rekod Penjual, anak syarikat, wakil, subkontraktor dan pembekal yang berkaitan untuk mengesahkan dan menguatkuasakan pematuhan Penjual dengan terma dan syarat ini. Penjual hendaklah mengekalkan buku dan rekodnya berhubung dengan penyediaan barangan dan perkhidmatan di bawah ini selama tempoh 36 bulan dan membuat buku dan rekod sedemikian yang boleh didapati kepada Pembeli dan juruauditnya, memberikan kerjasama yang munasabah dan mengambil tindakan selanjutnya sebagai Pembeli dengan semestinya boleh meminta apa-apa masa dalam tempoh 36 bulan tersebut. Penjual bersetuju bahawa Pembeli boleh mengaudit prestasi Penjual dan sistem kawalan dalaman atas dasar untuk dipersetujui setakat yang diperlukan untuk Pembeli mematuhi kewajipan penilaiannya di bawah undang-undang, peraturan, proses perundangan, keperluan bursa saham dan keperluan kontrak.

 27. Tatakelakuan . Berhubung dengan penyediaan barang dan / atau perkhidmatan Penjual di bawah Pesanan Pembelian ini, Peniaga mewakili, waran dan perjanjian yang telah dilakukan olehnya dan Orang-Orang Bersekutu, dan akan setiap masa menjalankan, perniagaannya dan masing-masing dengan cara yang konsisten dengan dan mematuhi prinsip dalam Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Pembeli. Tanpa mengehadkan keluasan yang disebut terdahulu, tiada bayaran atau pemindahan apa-apa perkara yang lain, termasuk tanpa had penyediaan mana-mana dana, perkhidmatan, hadiah atau hiburan telah dibuat atau akan dibuat secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana orang atau entiti untuk tujuan itu memperoleh atau mempengaruhi penganugerahan Perintah Pembelian ini atau untuk apa-apa kelebihan yang tidak wajar atau tujuan yang tidak wajar berkaitan dengan mana-mana transaksi perniagaan yang melibatkan Pembeli.

 28. Peluang Pekerjaan yang Sama . Penjual mengesahkan bahawa ia mematuhi sepenuhnya Perintah Eksekutif 11246, seperti yang dipinda, dan semua peraturan pentadbiran yang dikeluarkan menurutnya, serta semua kewajipan pekerjaan yang sama seperti yang dikehendaki oleh perintah kerajaan, peraturan atau peraturan, atau undang-undang pada tarikh melaksanakan Perintah Pembelian, termasuk sebagaimana yang berlaku: Perintah Eksekutif 11375 dan 12086, Seksyen 503 Akta Pemulihan tahun 1973, Akta Bantuan Pembetulan Veteran Vietnam Era Veteran 1974, Seksyen 5 (a) Akta Pengkodan Veteran 1991, Amerika dengan Akta Kurang Upaya 1990, Akta Pembaharuan dan Kawalan Imigresen 1986, [8 USC 1324, 8 USC 1101 (a) (15) (H) (ii) (a), 8 USC 1160, 8 USC 1161, 8 USC 1184 (c), 8 USC 1186, 8 USC 1824, 29 USC 1802, 1813 (a), sebagaimana yang dipinda.

 29. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Penjual memberi jaminan bahawa apa-apa barang yang dijual menurut Perintah Pembelian akan mematuhi semua dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1970, sebagaimana yang dipinda, dan semua peraturan, peraturan, perintah dan piawaian yang digariskan di bawahnya. Sekiranya barangan yang dijual di bawah ini tidak sesuai, Pembeli boleh mengembalikan barangan untuk pembetulan atau penggantian pada perbelanjaan Penjual.

 30. California Proposition 65 . Pembeli enggan menerima notis elektronik peringatan yang dikehendaki oleh Proposisi California 65. Penjual diperlukan untuk memberi amaran yang sesuai kepada Pembeli selaras dengan Proposisi 65.

 31. Standard Kontrak Persekutuan . Setakat yang terpakai di bawah undang-undang persekutuan dan kecuali sebagai Penjual sebaliknya dikecualikan, maka Penjual menetapkan dan bersetuju: (i) Penjual itu bukanlah antara orang atau entiti yang dituduh, seperti yang dinyatakan dalam Sistem Senarai Pihak yang Dikecualikan, dan tidak ada kemudahan Penjual disenaraikan di Senarai Pelanggaran Kemudahan Agensi Perlindungan Alam Sekitar ("EPA" (mengikut 40 CFR Bahagian 32); (ii) mematuhi semua kehendak Akta Udara Bersih, sebagaimana yang dipinda, dan Akta Air Bersih, sebagaimana yang dipinda, termasuk semua peraturan, garis panduan dan piawaian yang dikeluarkan di bawahnya; (iii) bahawa Pesanan Pembelian secara jelas dikondisikan apabila Penjual dengan segera memberitahu Pembeli secara bertulis jika Penjual menerima apa-apa komunikasi dari EPA atau pihak berkuasa kerajaan lain yang berkenaan, yang menyatakan bahawa Penjual atau kemudahan yang akan digunakan dalam melaksanakan Pesanan Pembelian disenaraikan dalam, atau dipertimbangkan untuk disenaraikan dalam, Senarai Senarai Kemudahan Melanggar atau Sistem Senarai Pihak yang Tidak Termasuk; dan (iv) untuk memasukkan syarat-syarat di atas dalam setiap subkontrak jika tidak dikecualikan atau Pembeli mungkin bersetuju secara khusus secara bertulis. Apa-apa fasal yang dikehendaki oleh undang-undang, perintah, peraturan atau peraturan yang terpakai yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini akan dianggap dinyatakan di sini.

 32. Syarat Kualiti Tambahan . Sejajar dengannya, sistem kualiti Penjual hendaklah mematuhi kehendak berikut ISO 9001: 2015, AS9100D, atau diaudit / ditinjau dan diterima oleh pengurus kualiti Pembeli atau perwakilannya.

  1. Semua pembuatan dan proses hendaklah mematuhi sepenuhnya semua lukisan dan / atau spesifikasi bertulis yang dirujuk pada pesanan pembelian. Termasuk tetapi tidak terhad kepada; bahagian tanda, pemeriksaan, setem, pensijilan dan rekod pemeriksaan.

  2. Penjual hendaklah mengemukakan laporan Pemeriksaan Perkara Pertama apabila diminta. Laporan ini mesti mengandungi semua ciri lukisan (dimensi, nota yang berkaitan dan proses khas). Mana-mana kelengkapan yang dikalibrasi yang digunakan semasa pemeriksaan itu boleh dikesan dengan NIST atau standard yang diiktiraf setaraf.

  3. Semua kakitangan Penjual yang melaksanakan fungsi yang mungkin memberi kesan kepada kualiti produk yang dibekalkan mesti dilatih dengan sewajarnya dan memenuhi syarat untuk melaksanakan fungsi mereka yang juga termasuk kesedaran mereka terhadap sumbangan mereka kepada kesesuaian produk atau perkhidmatan, sumbangan mereka terhadap keselamatan produk dan kepentingan tingkah laku beretika.

  4. Sijil pematuhan (jika diminta mungkin diperlukan) yang ditandatangani oleh seorang jabatan yang bertanggungjawab jabatan kualiti Penjual untuk mengiringi penghantaran dan mesti mengandungi, tetapi tidak terhad kepada, maklumat berikut.

   1. Nama Pembekal.
   2. Semua lukisan dan / atau nombor / revisi spesifikasi.
   3. Spesifikasi proses / semakan yang berkenaan.
   4. Nombor pesanan pembelian plastik Profesional, dan nombor pesanan kerja yang berkenaan.
   5. Kuantiti bahagian dihantar.
   6. Kenyataan kebolehkesanan.

  5. Semua item yang diarahkan mesti dapat dikesan dengan haba / lot atau nombor batch bahan mentah, serta sumber dari mana ia disediakan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Professional Plastic Inc. Sebarang perubahan kepada bahan hendaklah disampaikan dan diluluskan oleh Plastik Profesional sebelum penghantaran .

  6. Kesahan dan pengenalan semua item yang dihantar hendaklah dikekalkan pada setiap masa. Bahan mesti dikesan untuk semua proses yang mana mereka telah tertakluk.

  7. Penjual hendaklah membekalkan laporan ujian bahan asal dari kilang penghasil (jika diminta). Laporan ini mesti mengandungi keputusan sebenar semua ujian yang diperlukan oleh perintah pembelian, lukisan, spesifikasi atau prosedur ujian penerimaan.

  8. Pembeli atau wakil akan diberikan hak untuk mengesahkan pada sumber atau apabila diterima bahawa produk mematuhi semua keperluan yang ditetapkan. Semua rekod yang berkaitan dengan produk yang dibeli hendaklah disimpan dalam fail untuk tempoh sekurang-kurangnya 10 tahun dan disediakan untuk semakan apabila diminta.

  9. Semua bahan yang tidak dapat dikenal pasti akan dikenalpasti dan laporan dihantar ke Plastik Profesional untuk pelupusan. Tiada bahan Nonconforming akan dihantar tanpa kebenaran bertulis daripada Plastik Profesional. Sebarang bahan yang tidak sesuai yang dihantar dengan kelulusan Profesional Plastik mesti ditandakan dengan jelas dan dapat dikesan dengan laporan-laporan yang dikemukakan.

  10. Semua barang yang disenaraikan di atas pesanan pembelian akan tertakluk kepada pengiraan semula dan pemeriksaan di Plastik Profesional. Jika mana-mana bahan didapati rosak atau tidak mematuhi kehendak perintah tersebut, Plastik Profesional mempunyai hak untuk menolak, memulangkan penggantian, dan / atau memulihkan kos pada perbelanjaan penjual.

  11. Semua bahan hendaklah dibungkus dengan cara yang melindunginya daripada kerosakan semasa transit.

  12. Hak Akses - Plastik Profesional, para klien, wakil dan / atau badan pengawalselia berhak untuk melawat subkontraktor dan subkontraktornya dan melihat dokumentasi untuk memastikan kesesuaian dengan keperluan kontrak. Plastik Profesional mengekalkan hak untuk terus mengawasi program kualiti dan produk dan berhak menolak mana-mana elemen program yang dianggap tidak memuaskan dan pembekal dijangka sama.

  13. Semua kakitangan Pembekal mesti dilatih untuk mengelakkan penggunaan alat yang disyaki tidak disetujui dan palsu.

 33. Undang-undang dan Tempat Yang Berkuasa . Pembinaan, tafsiran, dan prestasi Perintah Pembelian ini akan ditentukan mengikut undang-undang Negeri California dan Amerika Syarikat (tetapi tidak termasuk mana-mana prinsip atau peraturan konflik-undang-undang yang akan mengarahkan atau merujuk kepada undang-undang bidang kuasa yang lain). Mahkamah-mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Santa Ana, Orange County, California hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif bagi apa-apa pertikaian yang timbul di bawah atau berhubung dengan Perintah Pembelian ini, dan Pihak-pihak bersetuju untuk bidang kuasa dan tempat di mahkamah yang berwibawa di Orange County, California .

 34. Perjanjian Keseluruhan . Perintah Pembelian, termasuk apa-apa lampiran atau tambahan, merupakan keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara dan antara Pihak-pihak dan menggantikan semua perwakilan dan perjanjian sebelumnya. Walau apa pun yang tidak dapat dielakkan, bahawa Perjanjian Kerahsiaan dan Ketidakberkataan Profesional Profesional Plastic, Inc. akan tetap berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan tidak digantikan oleh Terma dan Syarat Pesanan Pembelian ini. Perintah Pembelian tidak boleh diubah oleh perjanjian lisan atau perwakilan, atau sebaliknya, kecuali oleh surat bertulis pada tarikh berikutnya dan disempurnakan oleh wakil Pihak Berkuasa yang sah. Apa-apa obligasi terakru tetapi tidak berbentuk dan apa-apa representasi dan waranti akan bertahan atau tamat tempoh Pesanan Pembelian ini.

Lokasi profesional Plastik
Disyorkan untuk anda